nabożeństwa

Nabożenstwa odbywają się
w kaplicy w Poznaniu przy
ul. Przemysłowej 48a

Niedziela, godz. 17:00

 

 

 

Więcej info na FB :

przemyslowa48

lub mail :

przemyslowa48@gmail.com

 

 

Słowo na dziś

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil. 4,6-7

 

PFatherSonewna grupa botaników w trakcie poszukiwań w Himalajach rzadkiej odmiany kwiatów, dotarła do stromego urwiska skalnego i w dole zauważyła poszukiwaną roślinę. Gdy zastanawiano się, jak dotrzeć do trudno dostępnego miejsca, w pobliżu pojawił się chłopiec, któremu zaproponowano zapłatę i spuszczenie na linie, w celu zdobycia rzadkiej rośliny.

W odpowiedzi przekazał on, że by móc wyrazić zgodę, musi najpierw pobiec do domu.

Po pewnym czasie chłopiec wrócił, prowadząc swojego ojca i powiedział, że uczyni to o co go proszą, gdyż otrzymał zgodę od taty, który sam będzie trzymał koniec liny.

 

Zaufanie syna do miłującego ojca jest odbiciem Bożej natury.

Człowiek, który został stworzony na Boże podobieństwo, otrzymał Jego cząstkę.

 

Pan Jezus mówił: Mat. 7:9-11 Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? 10. Albo, gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? 11. Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.

 

Chrystus wskazywał na silną relację pomiędzy synem i ojcem, która pomimo grzesznej natury człowieka, jest dostrzegalna w jego życiu.

Jeżeli skażony grzechem człowiek może doświadczać bliskości w relacji synów i ojców, tym bardziej bliską była i jest więź pomiędzy Synem Bożym i Ojcem.

 

W rozważanym fragmencie możemy poznawać bliskość tej szczególnej relacji i uczyć się stawania podobnym do naszego Zbawiciela w kroczeniu Bożą Drogą.

 

Jan. 5:10-20.30 Toteż mówili Żydzi do uzdrowionego: Dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. 11. On zaś odpowiedział im: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: Weź łoże swoje i chodź. 12. Pytali go: Cóż to za człowiek, co ci powiedział: Weź je i chodź? 13. A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. 14. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś; już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. 15. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. 16. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. 17. A Jezus odpowiedział im: Mój Ojciec aż dotąd działa i Ja działam. 18. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił równym Bogu. 19. Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. 20. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. 30. Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał.

 

Nasze rozważanie jest kontynuacją poprzedniego, w którym mówiliśmy o uzdrowieniu chromego przy sadzawce Betezda.

 

Faryzeusze i uczeni w Piśmie przychodzą z oskarżeniem: Dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża!
Oprócz choroby chromego, pojawia się drugi poważny problem. W sercu pewnych ludzi zamieszkało zło i oskarżenie.

Jakiej odpowiedzi udziela Chrystus? Co stanowi Jego odpowiedź na oskarżenia faryzeuszy?

w.19 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to co widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili...

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam…” - tymi słowami Chrystus zachęca do zwrócenia szczególnej uwagi na to co pragnie przekzazać.

Odpowiedzią naszego Pana są słowa mówiące o Jego pełnej zależności od Ojca.

JAKIE WAŻNE PRAWDY DOTYCZĄCE ZALEŻNOŚCI OD OJCA WYPOWIADA PAN JEZUS?

1. Nie może Syn sam od siebie nic czynić

Nie mogę sam od siebie nic czynić! Wola Ojca jest jedyną wolą, której chcę i muszę być podporządkowany!
Pan Jezus mógł czynić co chciał. Miał taką możliwość, lecz wybrał doskonałość przez poddanie i posłuszeństwo Ojcu.

John Wesley, odniósł się do wypowiedzi Pana Jezusa słowami: Słowa Chrystusa "Nie może Syn sam od siebie nic czynić..." nie oznaczają Jego niedoskonałości, lecz wskazują na Jego chwałę, będącą owocem Jego odwiecznego, bliskiego związku z Ojcem. Było rzeczą niemożliwą by Syn mógłby cokolwiek czynić, sądzić, nauczać bez kontaktu ze swoim Ojcem!

To co wydaje się ograniczeniem, staje się dla Pana Jezusa możliwością.
Dzięki temu, że kieruje się nie własną wolą, lecz Ojca, teraz może powiedzieć: Wstań, weź łoże swoje i chodź!

Prawda o wyłączności nie jest tak oczywista, jak by się wydawało.
Szatan kusi człowieka, próbując uczynić go sługą własnej woli.

Gdy szatan przyszedł do człowieka w ogrodzie Eden, uczynił to w podstępny sposób.
Nie zachęcał on Adama i Ewy do jednoznacznego odwrócenia się od Boga, lecz proponował swoje rozwiązanie w jednej ze spraw.
Ewa i Adam zapomnieli o "prawie wyłączności" i nie pytając Boga o Jego zdanie, posłuchali głosu kusiciela.
Owocem był grzech i ciemność, która została sprowadzona na człowieka.

Gdy szatan przyszedł do Pana Jezusa na pustyni, próbował posłużyć się tą samą metodą.
Pragnął on odwrócić uwagę Pana Jezusa od głosu Ojca i skierować na jego własne potrzeby oraz rozwiązania, które wydawały się logiczne, lecz za którymi stał szatan.
Mat. 4:3. I przystąpił do niego kusiciel, i rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. 5. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. 6. I rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. 8. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. 9. I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. 10. Wtedy rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz.

Pan Jezus zwycięża poprzez uchwycenie się prawdy: Pełnię tylko wolę mojego Ojca!

Diabeł kusił Pana Jezusa na pustyni, oferując mu inne rozwiązania niż te, które miał dla Niego Ojciec. Odpowiedź Jezusa brzmiała: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 7. Jezus mu rzekł: Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego. 10 ....Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz.

 

I nawet jeśli nie udaje się szatanowi zmusić nas do pełnienia ludzkiej woli, to udaje mu się często odebrać nam radość, gdy czujemy się zniewoleni Bożą wolą, przymuszeni do jej pełnienia.

Radujmy się więc jak Jezus, z tego że nie możemy, bo nie chcemy, wykonywać własnej woli.

Nie możemy i nie chcemy sami od siebie nic czynić!

2. SYN CZYNI TO, CO CZYNI OJCIEC

Druga prawda zawarta w słowach Pana Jezusa jest rozwinięciem pierwszej i  mówi o przyjęciu woli Ojca.

w. 19 ...co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni...
w.20 ...Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni...
w.30 ...bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał...

W swojej służbie Pan Jezus głęboko pragnął widzieć to, co czyni Ojciec.
Jan 8,38 Mówię to, co widziałem u Ojca…
Jan 5,17 Mój Ojciec aż dotąd działa i Ja działam

Gdy wsłuchujemy się w słowa naszego Pana, jesteśmy poruszeniu niezwykłym świadectwem bliskiej relacji Syna z Ojcem i błogosławieństwa, które owocem tej bliskiej więzi.

Relacja Pana Jezusa z Ojcem, to relacja w której rezygnuje On z własnej woli, oddaje się woli Ojca. Chrystus przygląda się temu co czyni Ojciec i w każdym swoim czynie pragnie przyłączyć się do tego dzieła.

Wszystko dokonuje się w posłuszeństwie naznaczonym miłością. Ojciec miłuje Syna i objawia mu swoją wolę. Syn miłuje Ojca i pragnie wszystko czynić w odpowiedzi na Jego słowo.
Jan 8,29 A Ten który mnie posłał, jest ze mną; nie zostawił mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba

Mając dwanaście lat Jezus powiedział do rodziców: Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mojego, Ja być muszę?

Staczając bój w ogrodzie Getsemane Pan Jezus wołał: Łuk. 22:42Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie.

Nasza rezygnacja z pełnienia własnej woli i poddanie się woli Ojca, zmienia nasze spojrzenie na nasze życie i życie innych. Zmienia się spojrzenie na potrzeby życia i problemy.

Przestają się liczyć przede wszystkim nasze odczucia. W miejsce poczucia niespełnienia w stosunku do naszych własnych żądań, zaczynamy napełniać się pragnieniem pełnienia woli Ojca, które uwalnia nas od ducha narzekania i kieruje nasz duchowy wzrok przed siebie, napełniając oczekiwaniem na Bożą ingerencję w problemy nasze i ludzi, do których posyła nas Bóg.

Nasza uwaga zostaje odwrócona od naszego własnego świata, naszych żądań, naszych odczuć.

Gdy szatan przyszedł do Chrystusa, zaczął go kusić chcąc zmusić do spełnienia żądań własnego wygłodzonego ciała i zaspokojenia głodu poprzez zamienienie kamienia w chleb. Gdyby Chrystus to uczynił, jego pierwszy cud wiązałby się z zaspokojeniem własnych potrzeb. Zamiarem szatana było i jest zamknięcie Bożych dzieci w ich własnym świecie żądań i potrzeb.
Pierwsze cuda Chrystusa dotyczyły potrzeb innych ludzi w Kanie Galilejskie i na ulicach innych miast galilejskich, w niesieniu uzdrowienia ludziom obciążonym chorobami.

Nasz Pan był zdeterminowany w pozostawianiu własnych żądań i szukaniu woli Ojca oraz w wypełnianiu jej. Przez to był On prawdziwie wolny. Jego spojrzenie na Jego własne problemy oraz problemy otaczających go ludzi uwalniało Go do niesienia im prawdziwiej nadziei.

Przyjmując wolę Pana i wypełniając ją, doświadczamy zmiany naszego spojrzenia. Otrzymujemy prawdziwą wolność.

Gdy patrzymy na Jezusa który dokonuje tego wspaniałego cudu w bliskiej relacji z Ojcem, jesteśmy głęboko poruszeni.

Pragniemy, by nasze życie było odpowiedzią na to, co uczynił i co czyni dla nas Syn Boży i Ojciec.

Bóg objawia nam klucz do owocnego życia: Nie czyń niczego poza tym, co objawia nam Bóg. Poznawaj Ojca, to co On czyni i miej w tym udział, wypełniając Jego wolę.
 

Nasze życie...

Bóg wyznacza nam dwa cele:

- Pierwszym z nich jest nieustannie wyrzekać się własnej, ludzkiej woli, aby czynić ją poddaną woli Ojca
Pamiętajmy że jeśli ograniczymy nasze życie Bożą wolą, zyskamy wolność do życia w Bożej mocy, do czynienia tego co czyni Ojciec. 
Mogę wyznać w swoim sercu: Moje ograniczenie w Chrystusie jest moją wolnością

- Drugim jest widzieć to co czyni Ojciec i pełnić Jego wolę
Naszą odpowiedzią na świadectwo Pana Jezusa może być troska o codzienną społeczność z Bogiem i przyjmowanie Bożej woli dla naszego życia.
Gdy odczuwasz niemoc oraz bezradność, Twoją odpowiedzią niech będzie przyjrzenie się twojej relacji z Ojcem.

Pamiętaj, że tak jak Ojciec w miłości objawiał Synowi swoje dzieła, tak pragnie objawiać je tobie.

Szukaj Bożej woli, a gdy znajdziesz się w Betezdzie twojego życia, stając przed wyzwaniami trudnymi do uniesienia, otrzymasz jasne, Boże spojrzenie. 

...

BlaisePascalBlaise Pascal, w wieku 31 lat doświadczył poruszenia w mocy Ducha Świętego, które zaowocowało przemianą jego myślenia i celów, którym poświęcał swoje życie. Ostatnie osiem lat jego życia poświęcił całkowicie sprawie Królestwa Bożego.
Gdy umarł, jego sługa odnalazł w jego ubraniu zaszyty kawałek pergaminu, na którym wypisane były słowa, opisujące przeżycie w relacji z Bogiem, które stało się dla niego krytyczną chwilą głębokiej, duchowej przemiany. W słowach tych możemy dostrzec pewien brak uporządkowania, jednak także przez to stają się wymownym głosem poruszonego serca.

Na pergaminie widniał narysowany przez Blaisa Pascala krzyż oraz wypisane pod nim słowa:

 

W roku Pańskim 1654

Poniedziałek, 23 listopada

Od godz. 22:30 do 00:30


Ogień

Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba

Nie Bóg filozofów czy naukowców

Pewność, pewność, poczucie radości i pokoju

Bóg, Jezus Chrystus
Mój Bóg i twój Bóg

"Twój Bóg będzie moim Bogiem"

Zapomnienie o świecie oraz o wszystkim, za wyjątkiem Boga
Można Go odnaleźć w sposób opisany w Ewangelii
Wielki dar dla duszy człowieka

"Sprawiedliwy Ojcze, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem"

Radość, Radość, łzy radości

Jezus Chrystus

 

Opuściłem Go i uciekłem od Niego
Zaparłem się Go i ukrzyżowałem
Niech nigdy ponownie nie upadnę


Trwamy w Nim tak jak ukazuje to nam Ewangelia
Wyparcie się świata, całkowite i błogosławione

Całkowite poddanie się Jezusowi Chrystusowi, mojemu Przewodnikowi

Niekończąca się radość

Nigdy nie zapomnę Twojego Słowa. Amen

 

Bóg przychodzi do ludzi otwartych serc, by w mocy Ducha Świętego otwierać ich na bliską relację synów i córek z Ojcem.

 

Nasza modlitwa…

- Nieustanne wyrzekanie się własnej, ludzkiej woli i czynienie jej poddanej woli Ojca

- Pamiętanie o prawdzie: Moje ograniczenie w Chrystusie jest prawdziwym wyzwoleniem

- Dostrzeganie tego, co czyni Ojciec
Głębokie zrozumienie prawdy: „Bym mógł spojrzeć na życie Bożym spojrzeniem, potrzebuję poznania tego, co czyni mój Ojciec”. Nastawienie mojego życia na poznawanie Bożej woli.
Rozmiłowanie w poznawaniu tego, co czyni nasz Bóg.
Codzienną społeczność z Panem.
O czystość mojego duchowego życia. O czyste, Boże spojrzenie.

- Wypełnianie woli Ojca
Przyjęcie prawdy o Bożym powołaniu wobec naszego życia.
Jan. 14:12 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca.
Wypełnianie woli Ojca w duchu posłuszeństwa i miłości do Ojca.
Przyjęcie Jego woli i spojrzenia na wszelkie problemy i wyzwania ludzi, do których zostaliśmy posłani

Oprac. Piotr Ożana

 

Koinonia - Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Przemysłowa 48a, Poznań  |  e-mail: przemyslowa48@gmail.com  |  © 2019