nabożeństwa

Nabożenstwa odbywają się
w kaplicy w Poznaniu przy
ul. Przemysłowej 48a

Niedziela, godz. 17:00

 

 

 

Więcej info na FB :

przemyslowa48

lub mail :

przemyslowa48@gmail.com

 

 

Słowo na dziś

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil. 4,6-7

Rola przewodnika w czasach pokoju dla większości ludzi jest symboliczną rolą osoby niosącej pomoc i wsparcie, np. podczas turystycznych wypraw. Jednak w przeszłości pojawiały się i ciągle pojawiają sytuacje, w których obecność przewodnika staje się sprawą życia i śmierci. Tak było podczas II Wojny Światowej, gdy miliony Żydów znalazły się w pułapce i próbując ucieczki potrzebowały pomocy w przedostaniu się z Francji przez góry do neutralnej Szwajcarii i Hiszpanii. 

JeanWeidnerJednym ze znanych organizatorów ucieczek i przewodników tego czasu stał się Jean Weidner, syn holenderskiego pastora, który w czasie rozpoczęcia II Wojny Światowej mieszkał we Francji i postanowił poświęcić swoje życie pomocy głównie Żydom. Jean Weidner stworzył podziemną organizację Dutch-Paris, która utworzyła kanał przerzutu Żydów z Holandii przez Belgię, Francję do Szwajcarii oraz Hiszpanii.

W działania Jeana Weidnera zaangażowało się 300 współpracowników, którzy wytwarzali fałszywe dokumenty, przeprowadzali uchodźców przez góry oraz innymi sposobami przerzucali Żydów i inne zagrożone osoby do miejsc schronienia.

Szacuje się, że dzięki działaniom Jeana Weidnera zostało uratowanych ponad 1000 Żydów oraz ok. 112 zestrzelonych pilotów alianckich. Niemcy za jego wydanie oferowali 5 milionów franków.

Przed rozpoczęciem wojny Jean wiele czasu spędził na górskich wędrówkach w paśmie Alp, w granicznym obszarze Francji i Szwajcarii.

Zdobyta w tym czasie wiedza dotycząca możliwych do przebycia górskich dróg, w czasie wojny pomogła mu zrealizować jego plan pomocy wielu ludziom.

Jean Weidner wraz z gronem 12 najbliższych współpracowników sam uczestniczył w przewodzeniu grupom uchodźców i prowadzeniu ich przez góry do bezpiecznych miejsc.

Obecność przewodnika może nieść ratunek i życie.

 

Dla uczniów, ich Przewodnikiem i Pasterzem był Pan Jezus. Jednak przyszedł moment, w którym usłyszeli, że wkrótce pozostaną sami, gdyż musi On wrócić do Ojca.

Serca uczniów pogrążyły się w smutku i niepewności.

 

Widząc ten smutek Pan Jezus powiedział, żeby zaufali Bogu i oczekiwali na Ducha Świętego, który zamieszka w ich sercach i stanie się ich Przewodnikiem i Pocieszycielem

 

Jan 16:6-15 Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serce wasze. 7 Lecz Ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. 8   A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; 9   O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie; 10   O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie; 11   O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. 12   Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie; 13   Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. 14   On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. 15   Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi

 

- Lepiej dla was, żebym Ja odszedł, gdyż przyjdzie Duch Święty

w.7 Lecz Ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym Ja odszedł
Pan Jezus dostrzega smutek uczniów związany z Jego zapowiedzią odejścia ze świata do Ojca.

Po trzech latach kroczenia uczniów z Chrystusem, ich relacja stała się bardzo bliska.

W 13 rozdziale czytaliśmy: A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa Jan. 13:23

Jakiś czas później, Pan Jezus powiedział do uczniów: Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam Jan. 15:15

W czasie, w którym uczniowie doświadczali szczególnej bliskości w relacji z Panem Jezusem, usłyszeli słowa o Jego odejściu. Jak to jest możliwe? Co teraz uczynimy?

Pan Jezus odpowiada na pytanie ich serc: Moje odejście jest dla was korzyścią, gdyż poprzedzi przyjście Ducha Świętego, przez którego będę obecny w waszym życiu, bez ograniczeń ciała.

(Lepiej - w j. gr. "Symferej" - z korzyścią dla was)

Chociaż Chrystus nie jest obecny w ciele i nie możemy doświadczać z Nim tak bliskiej ludzkiej relacji jak uczniowie Pana Jezusa, zgodnie z Jego Słowem, jest blisko nas przez Ducha Świętego.

 

- Duch Święty przyjdzie jako Pocieszyciel

w. 7 ...Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was

Pocieszyciel - Parakletos - pocieszyciel, adwokat, orędownik. Grecki czasownik Para-kaleo mówi o staniu u czyjegoś boku. (Para - obok; Kaleo - powołany)
Powołaniem Ducha Świętego jest stanie u boku uczniów Chrystusa!

 

Pojęcie "Parakletos" występuje wyłącznie w Ewangelii Jana w odniesieniu do Ducha Świętego oraz jeden raz w listach apostoła Jana w odniesieniu do Pana Jezusa.

Jan. 14:16 Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki

Jan. 14:26 Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

Jan. 15:26 Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie

Wspaniałą jest świadomość, że Bóg objawił tą ważną prawdę o Duchu Świętym apostołowi Janowi, który miał szczególne miejsce w sercu Pana Jezusa.

W liście Jana także Pan Jezus jest Pocieszycielem i Orędownikiem: Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. 1 Jan. 2:1

 

Zadaniem Ducha Świętego będzie przemawiać do serc i wskazać Drogę. Jednak Duch Święty będzie także wyposażał uczniów Chrystusa do kroczenia tą Drogą, wspierał, pocieszał i wzmacniał w wypełnianiu Bożej woli.

 

- Przekona świat o grzechu i sprawiedliwości

8   A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie

"...o grzechu..."- Duch Święty najpierw będzie wskazywał każdemu jego podstawowy problem, jakim jest grzech. Jan. 16:9 O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie Jednym z największych grzechów jest grzech niewiary. Duch Święty będzie przekonywał świat o grzechu wskazując drogę pokuty i upamiętania.

"...o sprawiedliwości i sądzie..." - wskazując na grzech, będzie przekonywał także o sprawiedliwości, która została objawiona na krzyżu. Pan Jezus poszedł na krzyż w nasze miejsce, by zapłacić największą cenę za nasz grzech. Gdyby nie Jego ofiara, czekałby nas sąd potępienia wraz z księciem tego świata, szatanem, który już został osądzony. 1 Kor. 1:30 Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem 2 Kor. 5:21 On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

Duch Święty jako Przewodnik wskaże Wam drogę wyjścia z miejsca waszej niewoli grzechu, prowadząc pod krzyż, do miejsca, w którym objawiła się Boża sprawiedliwość i dzięki łasce Pana nie będziemy musieli pójść na sąd potępienia

Ps. 98:2 Pan objawił zbawienie swoje, Na oczach narodów okazał sprawiedliwość swoją.

 

- Przyjdzie jako Duch Prawdy i wprowadzi was we wszelką prawdę

Jan. 16:13 Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi.

Wcześniej Pan Jezus ogłaszał: Jan. 8:32 I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

Duch Święty wprowadzi uczniów we wszelką prawdę, działając w jedności z Synem i Ojcem.

Czyniąc to będzie wprowadzał ich na drogę pełnej, duchowej wolności!

 

- Wszystko cokolwiek usłyszy, mówić będzie. Z mego weźmie i wam oznajmi

Jan. 16:13-14 ...nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie...

14. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi.

Przez Ducha Świętego będę obecny pośród Was, bez ograniczeń ciała

Zawsze i w każdym miejscu będziecie mieli Przewodnika i Pasterza.

Ja jako Wasz Przyjaciel i Pasterz odchodzę, jednak będę obecny przez Ducha Świętego.

...

Gdy czytamy listy apostołów, dostrzegamy w nich świadomość wszechobecności Pana i Jego działania nie związanego miejscem i czasem

 

Apostoł Piotr

W Jerozolimie, podczas pierwszego zebrania poświęconego sprawie przyjęcia Ewangelii przez pogan

Dz.Ap. 15:8-9 Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego jak i nam, 9. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca

2 Piotra 1:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową co i nasza

 

Apostoł Paweł

Rzym. 1:11-12 Pragnę bowiem ujrzeć was, abym mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was 12 To znaczy, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę, waszą i moją

Filip. 1:29-30 Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć, 30. Staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam

...

OgienJestem dzieckiem Bożym. Przez dzieło odkupienia Pana Jezusa, mojego Zbawiciela, mogłem otrzymać Ducha Świętego.

On jest moim Przewodnikiem i Pocieszycielem.

Duch Święty objawił mi prawdę o przyczynie mojej duchowej niewoli, jaką był grzech.

Duch Święty wskazał mi także drogę wyjścia, przekazując zwiastowanie o sprawiedliwości Pana i sądzie.

Zostałem zaprowadzony pod krzyż.

Jestem wolny.

Dzisiaj w moim życiu wypełnia się obietnica Ducha Świętego.

Jestem wraz ze wszystkimi uczniami Chrystusa uczestnikiem obietnicy obecności Pana.

Zgodnie ze słowami Pana Jezusa, żyję w lepszym czasie. Jestem w lepszej sytuacji niż ci, którzy mogli doświadczać Jego obecności na tej ziemi.

Chrystus nie jest dzisiaj ograniczony do jednego miejsca, lecz jest obecny w Duchu Świętym przy każdym, kto wzywa szczerze Jego imienia.

Jego obecność jest rzeczywista i prawdziwa.

 

Zawsze mogę przyjmować obecność mojego Pana i Zbawiciela, w mocy Jego miłości, łaski i chwały.

 

Nasza modlitwa...

- O wdzięczność naszych serc za wspaniałe dzieło Zbawienia dokonane przez Pana Jezusa, które usunęło przeszkodę i umożliwiło nam przyjęcie Ducha Świętego

- Szukanie i przyjmowanie pełni Ducha Świętego oraz obecności Pana Jezusa w codziennym kroczeniu Bożą Drogą

- Poddawanie się prowadzeniu Ducha Świętego, który wprowadza nas w Prawdę i objawia naszym sercom rzeczy zakryte dla ludzkiego umysłu

- Wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego, który jest głosem Pocieszyciela

- Odrzucanie ludzkich myśli niewiary mówiących o ograniczeniu i bezsilności, bez wyjścia i nadziei

- Przekazywanie innym zwiastowania o wspaniałej obietnicy obecności Ducha Świętego w życiu tych, którzy otworzą swoje serca na dzieło Jego Odkupienia

Oprac. Piotr Ożana

 

Koinonia - Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Przemysłowa 48a, Poznań  |  e-mail: przemyslowa48@gmail.com  |  © 2019