nabożeństwa

Nabożenstwa odbywają się
w kaplicy w Poznaniu przy
ul. Przemysłowej 48a

Niedziela, godz. 17:00

 

 

 

Więcej info na FB :

przemyslowa48

lub mail :

przemyslowa48@gmail.com

 

 

Słowo na dziś

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil. 4,6-7

 

SlowoBozeW Nowej Gwinei, podczas uroczystości przekazania pierwszych egzemplarzy przetłumaczonego Słowa Bożego, jeden z przywódców pomodlił się słowami: "O Panie, o Panie, Ty miałeś od początku swój dobry plan. Czas łaski, który wyznaczyłeś, teraz się wypełnia. Mój Ojcze, mój Ojcze! Obietnica, którą dałeś Symeonowi, że za czasu swojego życia zobaczy Jezusa, wypełniła się gdy nadszedł dzień, w którym trzymał go w swoich własnych dłoniach. Ty Panie spoglądasz na wszystkie narody i wybierasz czas, w którym otrzymują Twoje słowo. Ty powiedziałeś nam, że zobaczymy słowo przetłumaczone w naszym języku. Ojcze, dzisiaj Ty wkładasz Twoje słowo w nasze dłonie. Ty przekazujesz Twoje słowo naszej ziemi. Za to wszystko oddaję Tobie chwałę i cześć! Obj. 5:13 I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków"

 

W arcykapłańskiej modlitwie Pan Jezus się modlił słowami:
Jan. 17:8
Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś.

Jan. 17:14 Ja dałem im słowo twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak Ja nie jestem ze świata.

 

Pan Jezus przekazuje to, co otrzymał. Uczniowie, przyjmują i przekazują światu Słowo.

W słowach Chrystusa wyrażone jest napięcie, które towarzyszy zwiastowaniu Słowa.

Chrystus przekazał uczniom Słowo, czego owocem było znienawidzenie ich przez świat. Dlaczego?

Ponieważ Słowo nie jest z tego świata. Jest ono światłością, która świeci w ciemności i niesie światło tym, których serca stają się otwarte.

 

Z wdzięcznością za wspaniały dar Słowa Bożego pragniemy zadać naszym sercom pytanie:

Jaką pracę w życiu Bożych dzieci wykonuje Słowo Boże?

 

- Objawienie Bożej miłości

Natanael słyszy słowa Pana Jezusa, które są dla niego Jego wielkiej miłości i głęboko dotykają jego serca:
Jan. 1:48-49
Rzecze mu Natanael: Skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: Zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. 49. Odpowiedział mu Natanael: Mistrzu! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela

 

- Wiara
Przykładem jest chwila, w której Szymon Piotr odczuwa zmęczenie po ciężkim czasie bezowocnej pracy rybaka.
Słysząc jednak słowa Pana Jezusa, przyjmuje z wiarą, że mogą się wypełnić.

Łuk. 5:5 A odpowiadając Szymon, rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy; ale na Słowo twoje zarzucę sieci

Apostoł Jan napisał do wierzących: 1 Jan. 1:1-2 Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota 2. A żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został

 

- Oczyszczenie, uwolnienie od brzemienia grzechu i słabości

W księdze Nehemiasza czytamy o pracy, którą Pan wykonywał przez Jego Słowo: Nehem. 9:3 Następnie, stojąc każdy na swoim miejscu, czytali z księgi Zakonu Pana, swojego Boga, przez ćwierć dnia, a przez następną ćwierć wyznawali swoje grzechy, oddając pokłon Panu, swojemu Bogu

Pan Jezus zwraca się do Piotra pełnego słabości, ograniczeń i naznaczonego grzesznością. Łuk. 5:10 ...Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. Chrystus swoimi słowami ogłasza mu dzieło niosące uwolnienie od niego samego i ukształtowanie w nim nowego człowieka, zdolnego do służby budowania Królestwa Bożego.

Innym razem Chrystus powiedział do uczniów: Jan. 15:3 Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem

Efez. 5:25 ...Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, 26. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo

 

- Odrodzenie

Gdy Nikodem przyszedł w nocy do Pana Jezusa, usłyszał słowa stające się dla niego dużym wyzwaniem, jednak oznajmiające mu nowe, wspaniałe dzieło zbawienia: Jan. 3:5-6 Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. 6. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest

Apostoł Piotr napisał do wierzących: 1 Piotr. 1:23 Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa

Jakub mówi o wspaniałym dziele "zrodzenia przez Słowo prawdy": Jak. 1:18 Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń

 

- Światłość dla naszych ścieżek

W psalmach czytamy: Ps. 19:9 Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy Ps. 119:105 Słowo twoje jest pochodnią nogom moim I światłością ścieżkom moim

W chwili, w której wielu uczniów odeszło od Pana Jezusa zgorszonych Jego "twardą mową", Chrystus zapytał uczniów czy i oni pragną odejść. W odpowiedzi Piotr wyznał: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego Jan. 6:67-68

 

- Trwały fundament naszego życia
Przez proroka Izajasza Bóg mówi do naszych serc o trwałości Jego Słowa: Izaj. 40:6-8 Głos mówi: Zwiastuj! I rzekłem: Co mam zwiastować? To: Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. 7. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę: Ludzie są trawą! 8. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki
W podobieństwie o domach zbudowanych na skale i na piasku, Pan Jezus mówi trwałym fundamencie, na którym można oprzeć swoje życie przyjmując słowa Chrystusa i wypełniając je w życiu.
Mat. 7:24-25 Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. 25. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce.

 

- Ugruntowanie w zrozumieniu i duchowa dojrzałość

W Psalmie 1:1-3 czytamy: Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców, 2. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą. 3. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się.

Chrystus poświęcał wiele czasu na zwiastowanie słowa tym, którzy stali się jego uczniami i prowadzenie ich do duchowej dojrzałości: Mat. 5:1-3 ...A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie.2. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: 3. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.

Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza: 1 Tym. 4:6 Gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś

 

- Nadzieja

Uczniowie w drodze do Emaus usłyszeli słowa Pana Jezusa i rozpoznając przez nie, że to Chrystus, odzyskali nadzieję. Łuk. 24:27-31 I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach. 28. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. 29. I przymusili go, by został, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. 30. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. 31. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go. Lecz On znikł sprzed ich oczu

 

- Zwycięstwo w duchowej walce

Zwiastując Słowo Pan Jezus prowadził zniewolonych ludzi na drogę zwycięstwa i pokonywał moce ciemności, które były źródłem ich duchowego zniewolenia. Mar. 9:25 A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, zgromił ducha nieczystego i rzekł mu: Duchu niemy i głuchy! Nakazuję ci: Wyjdź z niego i już nigdy do niego nie wracaj.
Apostoł Paweł mówi o Słowie Bożym jako duchowym mieczu: Efez. 6:17 Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.

Mieczem Ducha jest żywe Słowo, wypowiadane w imieniu Pana Jezusa!

- Radość

Dawid wyznał z głębi serca: Ps. 19:9 Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce

Przekazując słowa przykazań Chrystus oczekiwał błogosławionego owocu, jakim miała stać się radość ich serc:

Jan. 15:10-11 Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego. 11. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna.

 

Drogi Przyjacielu. Jeżeli nie powierzyłeś jeszcze swojego życia Bogu, dzisiaj możesz z modlitwą rozpocząć czytanie Słowa Bożego. Czyniąc to proś Pana, by stało się ono światłem dla Twojego serca. Bądź posłuszny głosowi Ducha Świętego, który ożywia Słowo i mówi do naszych serc jaka powinna być nasza odpowiedź. Bóg posłał swego jednorodzonego Syna na świat, by Słowo Boże mogło dotrzeć do naszych serc i przynieść nam prawdziwą, duchową wolność. Pan Jezus powiedział: Jan. 8:32 I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Bóg Ciebie kocha i pragnie obdarzyć Ciebie prawdziwą, duchową wolnością.

 

Droga Siostro i drogi Bracie. W modlitwie arcykapłańskiej Pan Jezus modlił się o każdego z nas. Pragnieniem Jego serca było, by Jego Słowo było światłością dla naszych stóp w każdym dniu naszego życia. Pan zachęca byś był wytrwały w codziennym boju o czas społeczności z Bogiem i poznawania Jego serca przez Słowo Boże. Niech Duch Święty wykonuje pracę w Twoim życiu w mocy żywego Słowa Pana. Niech Pan Ciebie w tym umacnia, prowadzi i błogosławi. Niech także przez Ciebie wielu ludzi pozna wspaniały dar Słowa Bożego wprowadzając ich na drogę Zbawienia i poznania Pana.

 

Nasza modlitwa...

- O odpowiedź naszych serc w codziennym życiu na drogocenny dar Słowa Bożego

- Wzrost w duchowym zrozumieniu roli Słowa Bożego w naszym życiu

- Wierność i wytrwałość w przyjmowaniu Słowa

- Zwycięskie życie będące owocem zakorzenienia w Słowie

- Oddanie w niesieniu innym zwiastowania Słowa Bożego, które odmienia życie, uwalnia i błogosławi

Oprac. Piotr Ożana

 

Koinonia - Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Przemysłowa 48a, Poznań  |  e-mail: przemyslowa48@gmail.com  |  © 2019