nabożeństwa

Nabożenstwa odbywają się
w kaplicy w Poznaniu przy
ul. Przemysłowej 48a

Niedziela, godz. 17:00

 

 

 

Więcej info na FB :

przemyslowa48

lub mail :

przemyslowa48@gmail.com

 

 

Słowo na dziś

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil. 4,6-7

 

W świecie pełnym poróżnień, pojawiają się obrazy, które mogą poruszać ukazując jedność i braterstwo człowieka. Jednym z nich jest obraz żołnierzy walczących na froncie.

braterstwobroniŻołnierze jednoczą się w obliczu wielkich zagrożeń i wspólnego celu, jakim jest zwalczenie wroga, który dąży do ich unicestwienia.

Powaga sytuacji sprawia, że przestają liczyć się różnice poglądów, różnice zdań i upodobań.

Celem jest odniesienie zwycięstwa i przetrwanie.

W sercu chcemy nosić szacunek do poświęcenia żołnierzy walczących w trudnych czasach o naszą wolność, jednak jak zwiewne i nietrwałe są cele wyznaczane żołnierzom, jak niepewne i nietrwałe jest ich życie, tak przemijająca jest ich jedność i ich braterstwo.

 

Chrystus modli się o jedność uczniów, która posiada prawdziwy i trwały fundament.

Pan Jezus modli się jako ten, który odchodzi z tego świata i gotów jest zapłacić za ich jedność najwyższą cenę. Pan Jezus prosi też o tych, którzy przez nich uwierzą i po ich odejściu będą mogli w jedności budować Boże dzieło.
Jak trwałym jest panowanie Królestwa Bożego, tak trwałą może być jedność ciała Chrystusowego o którą prosi Pan Jezus.

 

Jan. 17:11 I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a Ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my.

20. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie.

21. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś.

22. A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy.

23. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś.

 

Jedność o której mówi Pan Jezus nie jest pozorem jedności instytucjonalnej, lecz jednością narodzonych na nowo Bożych dzieci. To jedność prawdziwych uczniów Chrystusa, będąca owocem działania Ducha Świętego, który mieszka w ich sercach. To jedność nieustannie czerpiąca siłę z Boga.

 

ABY BYLI JEDNO JAK MY

Grapes00211 ...zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my

20. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie.

21. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli

Pan Jezus ogarnia w swych myślach całą rzeczywistość kościoła.

Pragnieniem Pana Jezusa jest, by uczniowie doznali tej samej jedności, której doznawał w swej relacji z Ojcem.

 

 

 

JEDNOŚĆ PANA JEZUSA Z OJCEM, DO KTÓREJ ODNOSI SIĘ W MODLITWIE, JEST JEDNOŚCIĄ, KTÓRĄ CECHUJE:

 

PRAWDZIWOŚĆ I ZGODNOŚĆ Z NATURĄ

- Jedność Syna Bożego z Ojcem jest wpisana w Jego naturę
Jan. 8:19 Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego.

- Podobnie w życiu uczniów Chrystusa, ich jedność otrzymała mocny i głęboki fundament

Apostoł Paweł napisał...
Efezjan 2:17 I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko.

1 Kor. 12:20.27 A tak członków jest wiele, ale ciało jedno

Efez. 4:1-6 Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, 2. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, 3. Starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju

Naturą dzieci Bożych jest trwać w jedności.

 

MIŁOŚĆ
- Miłość w relacji Syna Bożego z Ojcem

Jan. 3:35 Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce
- Wzajemna miłość w ciele Chrystusowym

Jan. 13:35 Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.
1 Tes. 4:9 A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować

1 Jan. 2:10 Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia.

 

WZAJEMNE POZNANIE

- Poznanie w relacji Pana Jezusa z Ojcem

Jan. 10:15 Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca...

- Wzajemne poznanie uczniów Chrystusa

Dz.Ap. 4:32 A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza...

 

ZAUFANIE

- Zaufanie w relacji Chrystusa z Ojcem

Jan. 11:41-42 Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. A Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. 42. A Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz...

- Zaufanie w relacji wierzących
Fil. 1:21 Pewny twego posłuszeństwa, piszę ci to, bo wiem, ze uczynisz nawet więcej, niż proszę.

 

JEDNOŚĆ MYŚLI

- Jedność myśli w relacji Pana Jezusa z Ojcem

Jan. 14:10 ...Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię...

- Jedność myśli uczniów Chrystusa

Filip. 2:2 Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością,

Rzym. 15:5-7 A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, 6. Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 7. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga.

1 Kor. 1:10 A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania.

2 Kor. 13:11 W końcu, bracia, bądźcie zdrowi; doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.

 

W wolności, którą mamy w kościele, wyrzekamy się ducha tego świata, ducha niekończących się dyskusji i polemik. W jego miejsce przyjmujemy "ducha jedności myśli i zdania" (1 Kor.1:10). Nie jest to jedność, który pozbawia nas tożsamości. W pokorze i wzajemnym poddaniu uczymy się zdolności wsłuchiwania się w głos innych. Przyjmujemy postawę szacunku do Braci i Sióstr, szacunku do siebie nawzajem w powołaniach, które otrzymaliśmy od Pana.

 

JEDNOŚĆ W WYPEŁNIANIU BOŻEJ WOLI I BOŻYCH ZADAŃ

- Jedność Pana Jezusa z Ojcem w realizowaniu Bożego planu i Jego celów

Jan. 5:17 A Jezus odpowiedział im: Mój Ojciec aż dotąd działa i Ja działam.

Jan. 4:34 Jezus rzekł do nich: Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła

- Jedność ciała Chrystusowego
Filip. 1:27 Niech życie wasze będzie godne ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc społem za wiarę ewangelii

 

Piramidy powstałe w Egipcie na równinie w Gizie, są jednymi za najbardziej niezwykłych budowli świata.
Socjologowie mówią, że ich budowa miała wielkie znaczenie społeczne.
Ważniejszą rolą od stanowienia grobowców dla faraonów, było zjednoczenie narodu w realizowaniu celu i ukazanie całemu światu wielkości i dostojeństwa królów narodu egipskiego, który z tego powodu odczuwał dumę. Budowa piramid była narodowym projektem angażującym cały kraj. Każdy dom wysyłał pracowników i dla nich pożywienie, by dokończony został projekt sprawiający, że ich król stanie się panem i bogiem dla narodów, w ich przekonaniu także w życiu pozagrobowym.

Dokończenie budowli piramidy było wielkim świętem narodowym.

Socjologowie mówią, że w pewnym sensie piramidy bardziej zbudowały naród egipski, niż odwrotnie.

Piramidy zjednoczyły społeczeństwo w realizowaniu wzniosłego celu.

Jedność jest owocem posiadania tej samej wizji i wspólnego celu, pomimo różnic i niedoskonałości.

 

Imperium Egipskie przeminęło wraz z jego chwałą i dostojeństwem.

Królestwo Boże trwa i każdy, kto powierza Bogu swoje życie, może doświadczyć łaski udziału w budowaniu w jedności ciała Chrystusowego budowli, której blask nigdy nie przeminie!

 

...

 

CHRYSTUS, KTÓRY DOŚWIADCZYŁ PRAWDZIWEJ JEDNOŚCI Z OJCEM, MODLI SIĘ O TĄ SAMĄ JEDNOŚĆ DLA UCZNIÓW.

W SWOJEJ MODLITWIE PAN JEZUS MÓWI TEŻ O ŹRÓDLE NASZEJ JEDNOŚCI I JEJ CELU, JAKIM JEST DOSKONAŁOŚĆ.

 

- ONI W NAS

21. ...oni w nas jedno byli

Im bliżej jesteśmy Pana, tym bliżej siebie.

Prawdziwa, bliska więź uczniów Chrystusa ma swoje źródło w społeczności z Bogiem.

 

- DAŁEM IM CHWAŁĘ, ...aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy

22. A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy.

Pan Jezus obdarzył nas chwałą. W Chrystusie odzyskujemy podobieństwo, które człowiek otrzymał w dniu stworzenia. Chwała, którą otrzymali uczniowie miała służyć ich jedności.

Wszelkie błogosławieństwo, będące udziałem dzieci Bożych, ma przynosić dobre owoce w ich bliskiej relacji z innymi.

 

- ABY BYLI DOSKONALI W JEDNOŚCI

23. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś.

Teleio - uczynić doskonałym, dokończyć.
"Uczyń ich doskonałymi w jedności". Pan Jezus prosi o doskonałą jedność. Słowa Chrystusa określają nasze oczekiwania. Kiedy podejmujemy wysiłki ku budowaniu jedności, kiedy wyrzekamy się siebie, kiedy przebaczamy, wsłuchujemy się w głos innych, możemy mieć świadomość, iż wypełniamy Bożą wolę i realizujemy Jego cel, jakim jest doskonała jedność. To nie nasza idea, nasze własne staranie. Bóg określił Jego cel i przyznaje się do niego.

 

- ŻEBY ŚWIAT POZNAŁ, ŻE TY MNIE POSŁAŁEŚ

23...aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś.

Poprzez jedność dzieci Bożych, świat może poznać Chrystusa.

 

...

 

Modląc się Pan Jezus wstawia się za uczniami pełnymi ich własnych ograniczeń i słabości.

Chrystus prosi o Jakuba i Jana, którzy wysłali swoją matkę z prośbą, by mogli zasiąść w niebie jeden po lewicy, drugi po prawicy Pana Jezusa. Prosi także o wywyższającego się ponad innymi Piotra, który zapewniać będzie Pana Jezusa, że on jako jedyny, spośród wszystkich uczniów jest najbardziej gotów na zniesienie cierpienia.
Pan Jezus prosi o uczniów w świadomość, że wkrótce większość z nich w strachu i niezrozumieniu Go opuści.

 

Drogi Przyjacielu. Jeżeli nie powierzyłeś jeszcze Bogu swojego życia, wiedz, że możesz doświadczyć duchowej przemiany oraz pojednania z Ojcem i społecznością Jego dzieci. Niech słowa Pana Jezusa będą dla Ciebie świadectwem Jego wielkiej miłości i Bożego, dobrego planu wobec Twojego życia.

 

Droga Siostro i Drogi Bracie. W Panu Jezusie otrzymaliśmy łaskę i dostęp do błogosławieństwa trwania w ciele Chrystusowym. Nasz Pan także dzisiaj wstawia się za nami i czyni wszystko, byśmy mogli mieć udział w Jego wspaniałym dziele objawianym w Kościele oraz przez Kościół w świecie, do którego nas posyła. Bóg zna nasze słabości i ograniczenia i wyciąga swoją dłoń, by nas umacniać i prowadzić drogą ku pełnemu zwycięstwu i wypełnieniu Jego woli.

 

NASZA MODLITWA...

- O wdzięczność za usunięcie przeszkody i przyłączenie nas do społeczności ciała Chrystusowego

- W odpowiedzi na świadectwo Pana Jezusa dążenie do jedności w miłości, wzajemnym poznaniu, zaufaniu, myśli i wypełnianiu Bożej woli

- Troskę o naszą społeczność z Bogiem, która jest źródłem miłości do innych

- Cierpliwość w dążeniu do celu, który wyznaczył nam Pan

Oprac. Piotr Ożana

 

Koinonia - Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Przemysłowa 48a, Poznań  |  e-mail: przemyslowa48@gmail.com  |  © 2019