nabożeństwa

Nabożenstwa odbywają się
w kaplicy w Poznaniu przy
ul. Przemysłowej 48a

Niedziela, godz. 10.30

 

Słowo na dziś

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Jan. 3:16

 

W roku 1501 zaprowadzono Michała Anioła do miejsca, w którym leżała wielka bryła marmuru z której miał on wykonać rzeźbę Dawida. Gdy ją ujrzał, powiedział: "Widzę rzeźbę, teraz muszę tylko odrzucić to, co zbędne"

Chrystus rozpoczął swoje dobre dzieło w życiu uczniów i kontynuował je, dążąc do doskonałego celu, kierowany wielką miłością.

Po Zmartwychwstaniu nadszedł czas, w którym pośród niewiary, słabości i pytań serc uczniów, w szczególny sposób kształtowane było w ich wnętrzach wspaniałe dzieło Pana.

 

Ew. Jana 20:24-29 A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. 25. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca wounds of jesusmego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. 26. A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich, i rzekł: Pokój wam! 27. Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. 28. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. 29. Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

 

Pragniemy wsłuchać się w zwiastowanie Słowa Bożego, w którym w wymowny sposób ukazane jest działanie Pana w życiu jednego z dwunastu uczniów, imieniem Tomasz.

 

Czytając to Słowo możemy zadać naszym sercom pytanie:

Jak Bóg działa w życiu Jego dzieci, kierowany świadomością ich niedoskonałości i słabości?

Przeczytaliśmy opis historii o spotkaniu Syna Bożego z jednym z uczniów. Mówi nam ona bardzo wiele o Bożej miłości i o tym, w jaki sposób Bóg działa w życiu Jego dzieci.

Po zmartwychwstaniu, Chrystus pierwszego dnia ukazała się wieczorem 10 apostołom, wśród których nieobecny był Tomasz.

Gdy uczniowie spotkali Tomasza, powiedzieli mu: "Widzieliśmy Pana". Jednak Tomasz nie mógł uwierzyć ich świadectwu i zapewnił, że uwierzy tylko wtedy, gdy sam zobaczy przebite dłonie swojego Pana i będzie mógł włożyć w nie swoje palce oraz rękę w jego przebity bok.

Apostoł Tomasz był oddanym uczniem gotowym umrzeć z Chrystusem:

Jan. 11:16 Tedy rzekł Tomasz, zwany Bliźniakiem, do współuczniów: Pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli.

Jednak teraz jego serce jest złamane z powodu krytycznych wydarzeń tego czasu.

Tydzień później, gdy uczniowie wraz z Tomaszem przebywali w pomieszczeniu którego drzwi były zamknięte, Pan Jezus stanął pośrodku uczniów i rzekł do nich: Pokój wam!

Pan Jezus ogłosił uczniom pokój i natychmiast zwrócił się do Tomasza, nakazując mu włożyć w blizny jego rąk swoje palce oraz dłoń w jego bok.

Pan Jezus powiedział też do Tomasza: Nie bądź bez wiary lecz wierz!

Jak czytamy dalej: 28. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.

 

Pan Jezus...

- Nie potępia Tomasza w słabości jego wiary

- Zatrzymuje się przy Tomaszu i przemawia do niego osobiście odnosząc się do jego słabości

Jest to niezwykłe, gdyż Chrystus nie był fizycznie obecny w momencie, w którym Tomasz wyrażał swoje wątpliwości. Chrystus znał wnętrze Tomasza, z jego dobrymi cechami i słabościami i przez cały czas pragnął wykonywać w jego sercu pracę.

- Pozwala mu w namacalny sposób doświadczyć Jego obecności i zwycięskiej mocy nad śmiercią

- Chrystus działa w życiu Tomasza, odpowiadając na wątpliwości jego serca, chociaż zna tych, którzy byli w szczególny sposób błogosławieni, gdyż "nie widzieli, a uwierzyli"

 

1. Bóg przemawia do człowieka w miejscu w którym się znajduje i słowami, które może zrozumieć

Do Samuela Bóg mówił cztery razy, aż w swojej słabości zrozumiał, że mówi do niego Pan (1 Sam. 3:8-10).

Do Saula z Tarsu Bóg przyszedł w jego drodze do Damaszku, by w pewnym momencie powalić go na ziemię i zawołać: Dz.Ap. 9:4-5 Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? 5. I rzekł; Kto jesteś, Panie? A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz

Gdy mówiliśmy o Jairze, dokonaliśmy porównania jego wiary z wiarą setnika. Setnik wierzył, że wystarczy słowo Pana Jezusa, by został uzdrowiony jego sługa.
Wiara Jaira w porównaniu z wiarą setnika była słabą, gdyż prosił o osobiste przybycie do jego domu.

Jednak Pan Jezus nie potępił Jaira za słabą wiarę. Nawet nie porównał jej z wiarą innych, lecz jak sługa zbawienia udał się do jego domu.

 

2. Bóg zna nasze słabości i czyni wszystko byśmy byli nieustannie od nich uwalniani oraz przemieniani na jego podobieństwo

Jer. 18:6 ...Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela!

Mal. 3:3-4 Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. 4. I miła będzie Panu ofiara Judy i Jeruzalemu jak za dni dawnych, jak w latach minionych.

Jan. 15:2 Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc

 

3. Bóg nie tylko wyprowadza Tomasza z doliny, w której znalazł się w pułapce własnej niewiary, lecz czyni go uczestnikiem zwycięstwa

To zwycięstwo objawiło się w wyznaniu, o którym czytaliśmy w słowach Ewangelii Jana: Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.

Zwycięstwo Pana objawiło się też w nadchodzących latach życia Tomasza.
Historia Kościoła mówi, że Tomasz zaniósł Ewangelię na obszary dzisiejszego Iraku i Iranu oraz do Indii, gdzie w roku 72 oddał swoje życie ze względu na Chrystusa i stał się kolejnym bohaterem wiary.

 

Niezwykłe jest to, że znając nasze słabości, Pan zaprasza człowieka do walki, w której pozwala mu zwyciężyć

Do Jakuba znajdującego się w podróży Pan przychodzi w postaci anioła, który walczy z Jakubem, jednak pozwala mu odnieść zwycięstwo. Ta niezwykła historia mówi nam o Bogu, który zna nasze słabości i pragnie naszego zwycięstwa.

 

Gdy Bóg przychodzi do Gedeona, wypowiada przez anioła słowa: Pan z tobą, mężu waleczny!

Sędz. 6:12-14 I ukazał mu się anioł Pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny! 13. A Gedeon rzekł do niego: Za pozwoleniem, panie mój. Jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: Czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. 14. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: Idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to Ja cię wysyłam.

 

Apostoł Paweł pod koniec życia wyznał: 2 Tym. 4:7-8 Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem; 8. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego

 

.................................................................

 

Ps. 103:13-14 Jak się lituje ojciec nad dziećmi, Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją, 14. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy, Pamięta, żeśmy prochem.

W księdze Izajasza czytamy o Mesjaszu, który: Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. Izaj. 42:3

 

Dawid mówi, że Bóg w swojej ojcowskiej miłości lituje się nad tymi, którzy się go boją, gdy wie jakimi stworzeniami jesteśmy i pamięta, że jesteśmy obciążeni naszymi słabymi ciałami, które powstały z prochu i zamienią się w proch.

 

W Słowie Bożym czytamy, że Boża świadomość naszych słabości kieruje Jego działaniem. Bóg nie niszczy człowieka gdy na to zasługuje

Ps. 78:37-42 Bo serce ich nie było szczere wobec niego I nie byli wierni jego przymierzu. 38. On jednak, będąc miłosierny, Odpuszczał im winę i nie wytracił. Często powściągał swój gniew i nie zapłonął całą gwałtownością swoją. 39. Pamiętał o tym, że są ciałem, Tchnieniem, które ulatuje i nie wraca

 

Jednak Bóg nie tylko nie niszczy, lecz kierowany wielką miłością i zrozumieniem naszych ograniczeń i słabości, kształtuje Jego dzieło w naszym życiu.

 

W naszych słabościach...

- Bóg zna nasze słabości i zatrzymuje się przy Jego córkach i synach, by na nie odpowiadać

- Pan pragnie do nas mówić, jak miłujący Ojciec znający słabości oraz ograniczenia swoich dzieci

- Bóg pragnie umacniać naszą wiarę

- Pomimo naszych słabości, Pan chce czynić nas bojownikami dla sprawy Jego Królestwa

Bóg pragnie byśmy zwyciężali

 

Nasza modlitwa...

- O odrzucenie prób ukrycia naszych słabości przed Panem

- Pozostawianie naszych własnych myśli o słabościach
(Bóg mnie nie rozumie, Jestem w pułapce, Nie ma wyjścia, Bóg mnie odrzuci)

- Szukanie bojaźni Pana i Jego oblicza Ps. 103:13 Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją

- Wsłuchiwanie się w Boży głos. Przyjmowanie myśli Pana i Jego odpowiedzi na nasze słabości

- Życie w świadomości Bożego pragnienia uczynienia nas zwycięzcami, pomimo naszych ograniczeń

Bóg pragnie by każdy z nas pod koniec życia mógł wyznać: 2 Tym. 4:7-8 Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem

Oprac. Piotr Ożana                            

 

Koinonia - Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Przemysłowa 48a, Poznań  |  e-mail: przemyslowa48@gmail.com  |  © 2019