nabożeństwa

Nabożenstwa odbywają się
w kaplicy w Poznaniu przy
ul. Przemysłowej 48a

Niedziela, godz. 17:00

 

 

 

Więcej info na FB :

przemyslowa48

lub mail :

przemyslowa48@gmail.com

 

 

Słowo na dziś

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil. 4,6-7

 

Jeden z żydowskich rabinów opisując swój czas niewoli w niemieckim obozie koncentracyjnym, napisał o szczególnym dla niego zdarzeniu z zimy 1944 roku. Pewnego wieczoru, jego ojciec zebrał wszystkich bliskich mu przyjaciół w ukrytym miejscu baraku mówiąc, że teraz nastał czas święta Chanuki i zaczął zapalać knot zanurzony w roztopionej porcji margaryny (Chanuka jest świętem, podczas którego przez osiem dni zapalany jest świecznik upamiętniający wyratowanie w II wieku p.n.e. narodu izraelskiego z opresji syryjskiego króla Antiocha IV)

Chanuka01Widząc co czyni ojciec, jego syn zaprotestował, mówiąc, że marnuje drogocenną żywność. Ojciec na to odpowiedział: "Wszyscy widzieliśmy, że można żyć aż do trzech tygodni bez jedzenia. Przeżyliśmy też prawie trzy dni bez wody. Jednak nie możemy przeżyć nawet kilku chwil bez nadziei..."

 

W ciemności obozowej rzeczywistości, palące się światło chanukowe, niosło nadzieję sercom uwięzionych w tym miejscu Żydów.

 

Bez Bożej światłości człowiek pogrąża się w ciemności beznadziei.

Zgodnie z Ewangelią Jana, światłością, która może rozjaśnić każdą ciemność i przynieść prawdziwą nadzieję sercom ludzi, jest Bóg i Jego jednorodzony Syn, który przyszedł na tą ziemię.

 

W Ewangelii Jana 1:4-10 czytamy:

4. W nim było życie, a życie było światłością ludzi.

5. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.

6. Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan.

7. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli.

8. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości.

9. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat.

10. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał.

 

W naszych sercach, pragniemy przyjść do Pana i pozwolić Mu, by mówił do nas o światłości.

Czytając Słowo Boże poznajemy, że jedynie Bóg jest źródłem światła niosącego życie i przezwyciężającego ciemność.

W 1 księdze Mojżeszowej 1:3-4 czytamy:  I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.

4. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności

Bóg stwarza światłość i oddziela ją od ciemności.

Bóg jest źródłem światłości i jest tym, który jako jedyny może objawić ją naszym sercom.

Niezwykłą jest świadomość, że Bóg,  który nakazał człowiekowi nadać imiona "wszystkiemu bydłu, ptactwu niebieskiemu i wszelkiemu zwierzowi polnemu" (1 Mojż. 2:20), nie pozwolił mu nadawać imion gwiazdom. Jak czytamy w Psalmie 147:4, sam Bóg "Wyznacza liczbę gwiazd, Wszystkim nadaje imiona!"

Bóg, który stworzył i oznaczył gwiazdy, jako jedyny może i pragnie mówić o światłości.

Gdy człowiek próbuje zastąpić Boga i przez astrologię będącą "wiedzą o gwiazdach" poszukuje poznania odpowiedzi na pytania dotyczące życia, wpada w otchłań ciemności, chociaż mówi o gwiazdach, będących źródłami światła. Można mówić o światłości, jednak pogrążać się w ciemności.

Dlatego pragniemy przychodzić do Boga, słuchać Jego głosu, przyjmować prawdę o światłości odwracając się od wszystkiego co nasze, ludzkie i cielesne.

Ps. 36:10 Bo u ciebie jest źródło życia, W światłości twojej oglądamy światłość.

 

Przeczytane słowo z Ewangelii Jana mówi nam:

W Bogu jest źródło życia, które jest światłością dla ludzi (w.4)

Światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła (w.5)

Prawdziwa światłość, która oświeca człowieka, przyszła na świat (w.9)

 

Co Bóg czyni w mocy Jego światłości w życiu tych, którzy powierzają Mu swoje życie?

 

1. Boża światłość ukazuje grzech, będący przyczyną duchowego upadku człowieka

 

1 Jan. 1:7-8 Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. 8. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma

 

- Człowiek żyjący w grzechu, nie przyjmuje światłości i ucieka w ciemność.

Ps. 82:5 Lecz oni nic nie wiedzą i nic nie pojmują, W ciemności postępują, Chwieją się wszystkie posady ziemi. 1 Jan. 1:7-8 ...8. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma

Jan. 3:20 Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków

 

Istnieje opisany przypadek czarnoksiężnika imieniem Arlindo, który w ciągu dnia pracując jako dyplomata w biurze prezydenta Brazylii zakładał piękny garnitur, natomiast w nocy, w ciemności udawał się na cmentarz, rozbierał się, zakładał pióropusz, skóry zwierzęce, krzyczał do złych duchów i tańcząc oddawał cześć mocom ciemności.

Człowiek ten posiadał dwa oblicza. Jedno z nich ukrywało drugie.

Tak funkcjonuje otaczający nas świat. Jest jak wesołe miasteczko, pełne kolorowych świateł, które są maską ukrywającą panującą ciemność.

 

- Człowiek, który powierzył swoje życie Bogu zrzuca maskę i pozwala, by światłość przeniknęła jego życie, ukazała brud grzechu, stanowiący źródło wszystkich problemów i zaprowadziła pod krzyż

Jan. 3:21 Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.

1 Jan. 1:7-8 Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. 8. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma

 

2. Bóg światłości wyrywa nas z niewoli mocy ciemności

 

Jaki byłby nasz stan, gdyby światłość tylko rozjaśniła ciemność naszej grzesznej natury?

Pewien duchowny pomagający trudnej młodzieży, wynajął któregoś dnia autobus i zabrał całą grupę młodych, obarczonych problemami ludzi na wycieczkę. Jego pragnieniem było ukazanie im piękna i wyprowadzenie ich z ich szarego, ponurego świata. Najpierw zaprowadził ich do galerii, gdzie wystawiono obrazy wybitnych malarzy. Następnie udał się z nimi do filharmonii, gdzie mogli usłyszeć przepiękną muzykę. Później zabrał ich do dzielnicy, w której stały pięknie zaprojektowane budynki. Chłopacy wrócili do swoich domów.

Wkrótce wspomniany opiekun usłyszał, że jeden z jego podopiecznych podpalił swój dom. Gdy spotkał się z nim w areszcie, by porozmawiać o przyczynie tego, co się wydarzyło, usłyszał zaskakujące słowa młodego człowieka: "Gdy zobaczyłem tyle piękna i wróciłem do domu,  moje serce napełniła nienawiść do brzydoty, w której przebywałem. Postanowiłem więc ją zniszczyć"

W świetle piękna, które zobaczył, szarość miejsca w którym mieszkał i jego życia stała się nie do zniesienia.

 

Gdyby nie łaska naszego Pana, światłość rozjaśniała by ciemność naszego życia i pozostawiała w jeszcze większej rozpaczy.

 

Bóg światłości pragnie wybawić każdego spod panowania ciemności, by mógł wyznać: Ps. 107:13-14 I wołali do Pana w swej niedoli, A On wybawił ich z utrapienia. 14. Wyprowadził ich z ciemności i z mroku, A więzy ich rozerwał.

 

Bóg posłał swojego jednorodzonego Syna, by "ci, którzy chodzili w ciemności ujrzeli światło wielkie"

Izajasz prorokował: Izaj. 9:1 Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość

Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciele pobudzony przez Ducha Świętego wypowiedział słowa: Łuk. 1:76-79 76. A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi jego, 77. Aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, 78. Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, 79. By objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju.

 

Dzięki temu co Syn Boży uczynił dla człowieka, apostoł Paweł mógł wyznać: Efez. 5:8 Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości

Dzieci Boże stają się "światłością w Panu!"

 

Byliśmy ciemnością, jednak prze łaskę naszego Boga jesteśmy w Nim światłością!

 

Bóg pragnie i może wyrwać każdego z niewoli mocy ciemności i umożliwić życie w światłości.

Każdy może stać się dzieckiem Bożym i być w pełni wolnym do kroczenia w światłości Pana.

 

CorrieTenBoomCorrie ten Boom często mówiła o światłości. Wkrótce po aresztowaniu przez wiele dni była przesłuchiwana przez nazistowskiego śledczego imieniem Rahms Lieutenant. Corrie wielokrotnie, z odwagą pochodzącą od Ducha Świętego, mówiła mu o Bogu.

Podczas jednego z kolejnych przesłuchań Lieutanant powiedział: 

"Nie mogłem spać ostatniej nocy, gdyż myślałem o twojej księdze, w której zapisane są tak dziwne idee. O czym jeszcze ta księga mówi?"

Corrie zaczęła mówić powoli: "Światłość przyszła na ten świat, byśmy już więcej nie musieli chodzić w ciemności. Czy w pana życiu jest ciemności, panie Lieutenant ?"

Po długiej chwili milczenia, odezwał się jego głos: "Jest wielka ciemność. Nie mogę znieść już pracy, którą wykonuję..."

Corrie odpowiedziała: "Jezus jest odpowiedzią i Jego Słowo mi mówi, że Boże światło może rozjaśnić tą ciemność, w której pan jest uwięziony..."

 

Bóg może rozjaśnić każdą ciemność niewoli grzechu!

Nie musimy bać się światła, które ukarze nasz brud grzechu i związane z nim postępujące zniszczenie.
Bóg pragnie naszego uwolnienia.

 

3. Światłość rozjaśnia i wskazuje drogę

 

2 Moj. 13:21-22 A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. 22. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień ani słup ognia w nocy.

 

Ps. 18:29 Ty zaiste zapalasz pochodnię moją; Pan, Bóg mój, oświeca ciemności moje.

Ps. 112:4 Światło świeci prawym w ciemności, On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy.

 

Izaj. 35:8 I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą, Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi.

 

4. Bóg światłości chroni swoje córki i swoich synów przed ciemnością

 

Nadszedł taki dzień, w którym Chrystus postanowił pozwolić, by został aresztowany przez ludzi, którzy byli kierowani mocą ciemności.

Łuk. 22:52-53 Wtedy rzekł Jezus do arcykapłanów i dowódców straży świątynnej, i starszych, którzy podeszli do niego: Jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijami? 53. Gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście na mnie ręki. Lecz to jest wasza pora i moc ciemności.

Chrystus uczynił to ufając Ojcu, że wypełniając Boży plan zbawienia, przez cały czas będzie pod ochroną Ojca, który wybawi Go z władzy mocy śmierci i ciemności, wzbudzając Go z martwych do życia.

 

Ps. 91:4-6 Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem. 5. Nie ulękniesz się strachu nocnego Ani strzały lecącej za dnia, 6. Ani zarazy, która grasuje w ciemności, Ani moru, który poraża w południe.

Jan. 1:5 A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.

 

Corrie ten Boom powiedziała: "Pojawiają się w naszym życiu okoliczności, w których nic już nie możemy uczynić. Jedynie Pan mógł mnie przeprowadzić przez to doświadczenie i widzę jego dobry owoc w moim życiu. Zawsze wierzyłam, jednak przyszedł czas, w którym mogłam tego doświadczyć, że światło Pana Jezusa jest mocniejsze od największej ciemności. Tym, co chroni Boże dzieci przed otchłanią ciemności, są ramiona naszego Pana, który niesie każdego z nas"

 

....................................

Jeżeli nie powierzyłeś swojego życia Bogu, dzisiaj jest dzień, w którym możesz postawić jeden krok wiary, by otrzymać drogocenny dar zbawienia.

Wyznaj swój grzech, powiedz Panu, że chcesz odwrócić się od starego życia i stać się Jego dzieckiem. Przyjmij przez wiarę wspaniały dar Bożej miłości.

 

Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, pozwól by Twoje serce było nieustannie przemieniane prawdą o światłości.

Jedynie w Panu możemy znaleźć odpowiedź na ciemność naszej ludzkiej natury oraz ciemność otaczającego nas świata.

Bóg w mocy Jego światłości rozjaśnia to co ciemne i grzeszne w naszym życiu, by nas uwolnić i wprowadzić na Jego Drogę światłości.

Pan chroni nas przed mocami ciemności i prowadzi do ludzi, pogrążonych w mrokach własnej grzeszności.

Możemy z głębi serca wyznać:
Jan. 1:4-5 W nim było życie, a życie było światłością ludzi. 
A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła!

 

Nasza modlitwa...

- O pogłębianie duchowego zrozumienia prawdy: W Bogu, który jest światłością, otrzymaliśmy odpowiedź na ciemność naszej grzesznej natury i otaczającego nas świata

- Wdzięczność za możliwość wyznania: „Byłem kiedyś ciemnością, teraz jestem światłością w Panu” (Ef.5:8)

- Codzienne kroczenie w światłości, pozwalanie aby Bóg ukazywał nam nasze grzechy i uwalniał od ich brzemienia

- W świadomości ochrony Pana, nieustanne wychodzenie do ludzi pogrążonych w ciemności
Mat. 5:14-16

14. Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze.

15. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.

16. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

 Oprac. Piotr Ożana

Koinonia - Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Przemysłowa 48a, Poznań  |  e-mail: przemyslowa48@gmail.com  |  © 2019