nabożeństwa

Nabożenstwa odbywają się
w kaplicy w Poznaniu przy
ul. Przemysłowej 48a

Niedziela, godz. 17:00

 

 

 

Więcej info na FB :

przemyslowa48

lub mail :

przemyslowa48@gmail.com

 

 

Słowo na dziś

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil. 4,6-7


Road01Ojciec znanego filozofa Emanuela Kanta, Jan Jerzy Kant (1682 - 1746) był bogobojnym człowiekiem.
Jako starszy już człowiek żyjący w Królewcu należącym do Prus Książęcych, pewnego dnia postanowił wybrać się do rodzinnej Saksonii, co oznaczało wyruszenie w długą i niebezpieczną podróż przez obszar całej Polski.
Niestety podczas jego wędrówki nadszedł moment, w którym w lesie został otoczony przez rozbójników, którzy zażądali wszystkich kosztowności. Pod koniec rabusie zapytali: "Czy oddałeś nam już wszystko". Jan Kant odpowiedział: "Wszystko". Posiadali jego pieniądze, konia i nawet jego notes modlitewny, więc pozwolili mu odejść.
Gdy zagrożenie minęło i Jan pozostał już sam, nagle wyczuł swoją dłonią w rogu szaty coś sztywnego i ciężkiego - była to złota moneta, o której zapomniał w chwili wielkiego stresu.
Zorientowawszy się, że nie przekazał rozbójnikom całej prawdy, pobiegł za nimi i po odnalezieniu ich, odezwał się: "Powiedziałem Wam coś, co nie było pełną prawdą. Nie było to moim zamiarem. Byłem zbytnio wystraszony, by na spokojnie o wszystkim pomyśleć. Oto jest złota moneta, która była ukryta w moim ubraniu".
Ku zaskoczeniu Jana Kanta, nikt nie chciał wziąć z jego ręki monety. Panowała cisza i po pewnym czasie, jeden z rabusiów chwycił zrabowaną wcześniej torbę z pieniędzmi i oddał ją właścicielowi. Inny zwrócił konia, jeszcze inny oddał notatnik modlitewny. Następnie rabusie zaczęli błagać Jana Kanta, by nie opuścił ich bez wypowiedzenia słów modlitwy i błogosławieństwa..."

Co poruszyło serca rozbójników?

Świadectwo życia człowieka, który...
1. Poddał swoje życie Bogu będącemu źródłem prawdy
2. Pozwolił, by ta prawda przemieniła jego umysł i serca
3. Tym, którzy są pogrążeni w ciemności wydał świadectwo o prawdzie, która przemienia życie człowieka

W swoich słowach skierowanych do wierzących w Efezie, apostoł Paweł mówiąc o trosce o duchową zbroję, wymienia jej ważny element jakim jest pas prawdy.

Efez. 6:10-14 W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. 11. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. 12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. 13. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się, 14. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości

03 Christian Armour 1024Pas, jest tym elementem zbroi, który nie rzuca się od razu w oczy. W świetle innych, lśniących elementów może wydawać się mniej istotny. Jednak od niego apostoł Paweł rozpoczyna opis duchowej zbroi.
W rzeczywistości pas stanowił bardzo ważny element zbroi żołnierza. Był on wykonany zazwyczaj ze skóry i posiadał ornamentowe ozdoby. Pas ściągał tunikę żołnierza. To zapewniało mu swobodę w marszu, podczas ataku czy obrony. Zapięty pas dawał żołnierzowi poczucie ukrytej siły, pewności i zwartości.
To pas utrzymywał przy jego ciele wszelkie narzędzia walki jak miecz czy nóż, umożliwiając korzystanie z nich w chwili zagrożenia.

Pasem w życiu chrześcijanina jest prawda...

Pytanie płynące z głębi poszukującego serca Piłata brzmiało: Czym jest prawda?
W Ewangelii Jana, w opisie rozprawy przed Piłatem, czytamy słowa Pana Jezusa o prawdzie i pytanie Piłata, będące jego odpowiedzią.
Jan. 18:37-38 Pan Jezus mówi: ...Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. 38. Rzekł do niego Piłat: Co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich: Ja w nim żadnej winy nie znajduję

Serce Piłata było zmęczone poszukiwaniem i stęsknione poznaniem prawdy. Według standardów tego świata był on człowiekiem któremu się powiodło. Doszedł prawie do szczytu rzymskich urzędów cywilnych, był gubernatorem rzymskiej prowincji. Czegoś mu jednak brakowało. Tutaj, w obecności niepokojącego Galilejczyka, Piłat odczuwał, że prawda jest dla niego nadal tajemnicą.
Wszystkie doświadczenia minionych lat jego życia doprowadziły go do miejsca, w którym miał poczucie zagubienia.
Piłat tego dnia mógł poznać Prawdę, ale nie miał odwagi przeciwstawić się światu i stanąć przy Chrystusie.

Czym w świetle Słowa Bożego jest prawda?

W świecie, który nas otacza, przyjęła się grecka, intelektualna koncepcja prawdy. Prawdą nazywa się myśl zapisaną lub wypowiedzianą zgodną z rzeczywistością lub która się odsłania, jest jasna i oczywista dla umysłu.

Jednak biblijne pojęcie prawdy wznosi się ponad tą koncepcję - jest ono oparte na spotkaniu człowieka z Bogiem.
Gdyby nie istniał Bóg, nie istniała by prawda. Jedynie On może stanowić odniesienie. Bóg, którego atrybutem jest prawda!

Hebrajskie pojęcie określające prawdę, brzmi Emet, które oznacza prawdę, stałość, pewność, niewzruszoność.
Emet mówi o rzeczach pewnych, godnych zaufania i mocnych.

W 1 Mojż. 24:48 sługa Abrahama który otrzymał misję poszukiwania żony dla Izaaka, modli się o drogę pewną i stałą (Emet - prawdziwą)

1 Moj. 24:48 Potem padłem na kolana i oddałem pokłon Panu, i błogosławiłem Panu, Bogu pana mojego Abrahama, który mię prowadził drogą właściwą, abym wziął córkę brata pana mojego dla syna jego.

W Psalmie 132:11 mowa jest o przysiędze, która jest Emet - prawdziwa, trwała, niezłomna
Złożył Pan Dawidowi niezłomną przysięgę, której nie cofnie: Jednego z potomków twoich Osadzę na tronie twoim!

 

Serce Piłata było zagubione w poszukiwaniu prawdy, gdyż nie był gotów w pełni przyjąć Bożego zwiastowania skierowanego do jego serca, zrezygnować z własnych planów i podporządkować swojego życia Bogu.

 

Pewnego dnia jeden z uczniów, Tomasz, słysząc słowa Pana Jezusa w który mówił o Jego odejściu, powiedział: Jan. 14:5 ...Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę?

W odpowiedzi Chrystus oznajmił: Jan. 14:6 ...Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

 

Apostoł Paweł napisał do wierzących w Efezie:
Ef 4,21 Jeśliście tylko słyszeli o nimi w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie!

Serce człowieka, który przychodzi do Boga, by poddać Mu swoje życie i poznać prawdę, doświadcza uwolnienia i przyjmuje pewność, pokój i błogosławieństwo.

Jan. 8:31-32 Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie 32. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

 

Z prawdą jest jak z jaskinią... Dla tego który stoi na zewnątrz, jest ciemną otchłanią na tle skalistego zbocza. Lecz ten który odważnie w nią wejdzie, w świetle wpadającego przez otwór światła zobaczy jej piękno i znajdzie w niej schronienie.

Powierzenie swojego życia Chrystusowi niesie poznanie prawdy, która wnosi wolność w nasze życie.

Jest to...

1. Prawda o grzechu
Jan. 16:8 A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie
Pan mówi nam o naszym stanie. Uznanie własnej grzeszności, przyznanie że Bóg mówi o nas prawdę, jest dla nas wybawieniem, jak wybawieniem dla chorego człowieka jest przyznanie, że jego stan zdrowia jest zły i potrzebuje leczenia oraz poddaje się opiece i prowadzeniu lekarza.

2. Prawda o wybawieniu
Chrystus objawia nam prawdę o Jego miłości i zbawieniu dokonanym na krzyżu.
Jan. 3:16-17 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. 17. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony

3. Prawda objawiająca kim naprawdę jest Bóg
2 Piotr. 1:2 Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa
W świecie rządzi duch kłamstwa, którym posługuje się szatan zmieniając obraz Boga i czyniąc go obcym i niedostępnym.
Duch Święty objawia otwartym na jego działanie sercom prawdę o żywym, wspaniałym Bogu.


4. prawda o naszej nowej tożsamości w Chrystusie
Gdy zaczynamy żyć nowym życiem, Pan w naszej codziennej społeczności objawia nam prawdę o naszej nowej tożsamości, jaką posiada każde jego dziecko. Codziennie też, w nowym wymiarze daje nam możliwość odkrywania prawdy o Jego planie wobec naszego życia i błogosławieństwa, które dla nas przygotował.
Efez. 1:17-18 Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego, 18. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego

............................

Naszym zadaniem jest założenie pasa prawdy, poprzez poddanie się działaniu Ducha Świętego wprowadzające nas w duchową rzeczywistość Bożej Prawdy.

Odpowiedzią na wezwaniem apostoła Pawła może być..

1. Troska o codzienną społeczność z Bogiem
Przebywaj w społeczności z twoim Bogiem, który jest prawdą i źródłem prawdy
Jan. 6:67-68 Wtedy Jezus rzekł do dwunastu: Czy i wy chcecie odejść? 68. Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego

2. Poświęcenie w prawdzie
Jan 17,17 Poświęć ich w prawdzie twojej, słowo twoje jest prawdą.
Poświęć, od gr. hagios - przeznacz, oddziel dla prawdy
Jan 4,24 Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie
Pan Jezus w tych słowach stawia moc i działanie Ducha, obok potężnej moc Prawdy. To ona powinna wytyczać kierunek w naszym uwielbianiu Pana, to ona powinna kierować naszym życiem...

3. Rozmiłowanie w Bożej prawdzie
Zach. 8,19 Miłujcie prawdę i pokój!
Przypowieści Salomona 3,3
Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca
Tytus 1,1
Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa...w służbie poznania prawdy
Człowiek żyjący bez Boga głównym celem swojego życia czyni zrealizowanie własnych celów i dokonanie własnych odkryć.
Tymczasem Paweł, celem swego życia czyni poznanie Bożej prawdy i podporządkowanie jej swojego życia. W jego twórczym podejściu do życia, ma świadomość, że odkrywając nowe dla niego rzeczy, poznaje to co istniało już od wieków: Boża prawda!
Czasem spotykamy też chrześcijan, których ambicją i wizytówką jest "oryginalność". W sposób ludzki starają się wyróżniać od innych.
Prawda tymczasem uczy nas pokory i zachęca do otwierania uszu na Boży głos. Boża prawda stawia nas w szeregu Sióstr i Braci, w którym razem, w różnych powołaniach, doświadczamy działania Ducha Świętego objawiającego nam prawdę.
Jesteśmy powołani do życia w miłości do prawdy, do wspólnego szukania jej w jedności ciała Chrystusowego, we wspólnym poznawaniu Pana, Jego Prawdy i Jego serca...

Filipian 4,8 Wreszcie bracia, myślcie tylko o tym co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały!
Efez. 5:18-19 ...bądźcie pełni Ducha, 19. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu


W myśleniu o Bogu bądź otwarty na objawienie prawdy o twoim Stwórcy, prawdy zmieniającej twoje myślenie i zbliżającej ciebie do tronu obecności żywego, wspaniałego Boga.
W myśleniu o sobie samym przyjmuj dzieło Ducha Świętego objawiające tobie prawdę o twoim wnętrzu i Bożym planie wobec twojego życia.


4. Posłuszeństwo prawdzie
1 Piotra 1,22 ...dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej
Jana 3,20
Każdy bowiem kto żle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu
Efezjan 5,9
Byliście niegdyś ciemnością a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda.
Kluczem do poznawania prawdy jest jej posłuszeństwo...

5. Duchowa czujność
2 Tym 4,4
I odwrócą ucho od prawdy a zwrócą się ku baśniom

W maju 1996 roku, na Mount Everest, miała miejsce tragedia, która pochłonęła życie 8 wspinaczy.

Istniało bardzo wiele czynników mających na nią wpływ.

O jednym z nich pisze jeden ze wspinaczy, którzy przeżyli.

Dotyczył on Andy Harrisa, niezwykle doświadczonego wspinacza i przewodnika, który niestety także poniósł śmierć podczas wyprawy.

Podczas zejścia z góry, Harrisowi zaczęło braknąć tlenu.

Gdy dotarł do miejsca, w którym były umieszczone butle z zapasem, chwycił butle w swoje dłonie i stwierdził, że są one puste. W rzeczywistości butle były pełne.

Andy Harris trzymał w swoich dłoniach rozwiązanie jego problemu, jednak nie skorzystał z niego, gdyż uchwycił się swojego mylnego przekonania.

Prawda brzmiała: W butlach jest jeszcze zapas tlenu! Ta prawda mogła uratować jego życie...

 

Bóg pragnie, byśmy byli rozmiłowani w Prawdzie, gdyż tylko ona, objawiona przez Ducha Świętego może nieść ratunek i życie.

Pan Jezus zapłacił za prawdę swym życiem na krzyżu. Prawda posiada swoją cenę.

To prawda, której możemy poświęci także nasze życie, kryjąc się w Chrystusie, który jest "drogą, prawdę i życiem".
Umiłuj prawdę. Poświęć się prawdzie i bądź jej posłuszny, a doświadczysz życia i pełni błogosławieństwa.

 

Nasza modlitwa...

- O coraz bliższą społeczność z Bogiem będącym źródłem prawdy

- Poświęcenie w prawdzie

- Rozmiłowanie w prawdzie

- Posłuszeństwo Bożemu objawieniu prawdy
- Czujność w duchowym boju o obecność prawdy w naszym życiu

 

Oprac. Piotr Ożana

 

Koinonia - Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Przemysłowa 48a, Poznań  |  e-mail: przemyslowa48@gmail.com  |  © 2019