nabożeństwa

Nabożenstwa odbywają się
w kaplicy w Poznaniu przy
ul. Przemysłowej 48a

Niedziela, godz. 17:00

 

 

 

Więcej info na FB :

przemyslowa48

lub mail :

przemyslowa48@gmail.com

 

 

Słowo na dziś

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat
Jan. 16:33Pastor Sam Shoemaker, który w latach trzydziestych ubiegłego wieku miał duży udział w stworzeniu ruchu Anonimowych Alkoholików, powiedział pewnego dnia:
Najbardziej upadli ludzie, z którymi rozmawiałem, nie pochodzili z grona grzeszników. Byli to ludzie, którzy wyrośli swoich oczach na zbyt dobrych, by przyjąć dzieło Ducha Świętego przekonujące człowieka o grzechu, ludzie, którzy wierzyli, że tak ogólnie jest wszystko z nimi dobrze, ludzie, którzy radują się z dobrej reputacji i żyją w adoracji swoich przyjaciół i sąsiadów.

W 1773 roku, John Newton, zbawiony w mocy łaski Pana handlarz niewolników, wdzięczny Panu za wielki dar usprawiedliwienia napisał:

 

Cudowna Boża łaska ta                               

zbawiła z grzechów mnie                            

zgubiony, nędzny byłem ja                          

lecz teraz cieszę się                                      

 

Ta łaska wlała Boży strach                           

w kamienne serce me                                    

i wtedy zobaczyłem sam                              

żem na przepaści dnie                                  

           

Lecz łaska poddźwignęła mnie                    

i naprzód wiedzie wciąż                               

przez ciemne i burzliwe dnie                        

tam gdzie ojcowski dom                              

 

O Boże dzięki, dzięki ci                                           

za cudną łaskę twą                                       

do nóg twych padam w kornej czci             

niebiosa chwałą brzmią                                            

 

Apostoł Paweł przepełniony wdzięcznością za okazaną mu przez Pana łaskę napisał:
Rzym. 5:1-2 Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 2. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy...

 

Kolejnym elementem duchowej zbroi o którym pragniemy powiedzieć, jest pancerz sprawiedliwości.

 

Efez. 6:10-14 W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. 11. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. 12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. 13. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się, 14. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości

05 Christian Armour 1024Na codzień, żołnierz przechadzający się ulicami miast,
nie nosił na sobie pancerza.
Ubierał go tylko wtedy, gdy wyruszał do walki, lub też gdy w trakcie służby istniało inne zagrożenie.

W walkach w których uczestniczyli Rzymianie, konieczne było stworzenie jak najlepszych warunków zapewniających poczucie bezpieczeństwa i dodających pewności w działaniu. Środkiem do osiągniecia tego celu miało być wyposażenie zołnierza w metalowy pancerz.

Pancerz był jednym z najistotniejszych elementów zbroi żołnierza. Ochraniał on klatkę piersiową żołnierza a wraz z nią wszystkie najważniejsze organy życia: serce, płuca, wątrobę i pozostałe wewnętrzne organy.
Podczas bitwy na żołnierza czyhały wrogie uderzenia włócznią, nożem, mieczem, maczugą. siekierą, zagrażały mu wystrzelone strzały, lecące kamienie... Upadając, mógł być rozdeptany przez konie. Pancerz sprawiał, że zagrożenia dla jego ciała zmniejszały się. To on dawał mu możliwość poruszania się do przodu i zdobywania wrogich terenów.

Jak wspomnieliśmy, żołnierze nie nosili na codzień pancerza. Paweł zachęca nas do włożenia pancerza sprawiedliwości i noszenia przez cały czas. Dlaczego? Gdyż uczestniczymy w ciągłej duchowej walce ze zwierzchnościami świata ciemności.

Duchowy pancerz sprawiedliwości chroni nasze duchowe życie przed pociskami złego, chroni nasze jestestwo, nasze duchowe istnienie.

W Starym Testamencie człowiek sprawiedliwy, to człowiek, który uwierzył Bogu jak Abraham i poczytane mu to zostaje za sprawiedliwość, to człowiek który dąży do sprawiedliwości.
Jednak w Starym Testamencie widać, że człowiek jest chory na dążenie do grzechu i nie jest zdolny do prowadzenia życia w sprawiedliwości.
Jego serce jest kamienne i potrzebny jest duchowy przełom, by mogło doznać zmiany.

Powagę sytuacji człowieka podlegającego Staremu Przymierzu ukazuje obraz kapłana, który wchodzi w Przybytku Pana do miejsca najświętszego i nikt nie wie, czy stamtąd wyjdzie. Groziła mu śmierć. Był na styku dwóch rzeczywistości: ludzkiej naznaczonej grzechem i Bożej, będącej rzeczywistością świętości i sprawiedliwości.

W opini ludzkiej, człowiek, którego 90% czynów to czyny poprawne, jest człowiekiem którego można nazwać człowiekiem sprawiedliwym. Lecz w oczach Boga jeden zły czyn, czyni nas niesprawiedliwymi!

Sprawiedliwość to stan zgodny z Bożym wzorcem, odpowiadający Jego prawu i świętości.

Dlatego Bóg posłał swojego jednorodzonego Syna, byśmy mogli zostać w pełni usprawiedliwieni przed Jego obliczem.

NIE MA SPRAWIEDLIWOŚCI BEZ USPRAWIEDLIWIENIA

W Nowym Testamencie, nie ma sprawiedliwości bez usprawiedliwienia. Nikt nie może zostać nazwany sprawiedliwym, jeśli wcześniej nie został usprawiedliwiony przez krew Chrystusa.

Tylko dzięki Chrystusowi, można o nas powiedzieć że jesteśmy sprawiedliwi.
2 Kor 5,21 On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą

Pan Jezus wiedząc, że idzie na krzyż zwiastował uczniom usprawiedliwienie, które miało się stać ich udziałem w mocy łaski Pana.
W historii i Synu Marnotrawnym, to zwiastowanie jest bardzo wyraźne.
Łukasz 16,22 Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę
i ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi jego...
Marnotrawny syn w swojej niezależności dochodzi do miejsca, w którym upada tak nisko, że postanawia wrócić do domu, jednak w pokorze uznaje, że nie zasługuje na przebywanie w domu nawet na prawach sługi.
Gdy spotyka ojca, otrzymuje dar jego wielkiej miłości i miłosierdzia: Nową, najlepszą szatę oraz pierścień mówiący o autorytecie i sandały, których nie mogli nosić niewolnicy, tylko synowie i córki wolnych ludzi.

w życiu apostoła Piotra widzimy, jak Pan przeprowadza go z rzeczywistości jego własnej sprawiedliwości do sprawiedliwości Chrystusowej.
Zanim dokona się przemiana, Piotr nosi pancerz własnej sprawiedliwości, własnych zasług, własnej mocy i swoich możliwości. W poszuciu własnej siły staje przed pozostałymi uczniami i obiecuje, że nie zaprze się Chrystusa, choćby uczynili to pozostali uczniowie. Piotr jest pewien własnej sprawiedliwości, jednak wkrótce, gdy trzykronie wyrzeknie się swojego Pana, Piotr gorzko zapłacze i pozna prawdę dotyczącą jego serca i zrozumie, że potrzebuje łaski Pana i Jego przemiany. Będzie on potrzebował łaski, przebaczenia i usprawiedliwienia przed Bożym obliczem.

 

snowPrzez proroka Izajasza Bóg zwiastował nadchodzący czas Jego łaski i Jego usprawiedliwienia.

Izaj. 1:18 Chodźcie więc, a będziemy się prawować - mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.

 

 

 

 

 Co mamy czynić? Do czego wzywa Bóg swoje dzieci?

- Przyjmijcie ochronę waszych serc przez dzieło usprawiedliwienia dokonane na krzyżu

Mamy świadomość, że przeciwnik będzie chciał uczynić wszystko, by nas pozbawić pancerza sprawiedliwości i jako "oskarżyciel braci" będzie próbował posłużyć się naszymi upadkami.

Rzym. 8:33-34 Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. 34. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami.

2 Kor 6,7 W słowie prawdy, w mocy Bożej, prez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie

Pewnego dnia, Marcin Luter otrzymał list od człowieka, którego rozbiła świadomość własnej grzeszności. Reformator, który walczył niejednokrotnie z własnymi słabościami, odpowiedział "Ucz się by poznawać Chrystusa ukrzyżowanego. Ucz się by śpiewać Jemu - Ty jesteś moją sprawiedliwością. Ty wziąłeś na siebie to co było moje, włożyłeś na mnie to co jest Twoje. Ty stałeś się tym, kim wcześniej nie byłeś, bym ja mógł się stać tym, kim dotąd nie mogłem być"


- Zewleczcie z siebie starego człowieka, a obleczcie w nowego

Efezjan 4,22-24 ...I odnówcie się w duchu umysłu. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy

Rzym 6,13 Nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości
2 Kor 6,14 Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jaka jest społeczność między światłością a ciemnością

 

Środki, jakich Pan używa do przemiany naszego życia w życie które cechuje sprawiedliwość

Boże Słowo 2 Tym 3,16 Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do ... wychowywania w sprawiedliwości

Karanie Hebr 12,11 Żadne karanie nie wydaję się chwilowo przyjemne, lecz bolesne, później jednak wydaje błogi sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni

 

- Szukajcie sprawiedliwości
Mat 6,33 Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane!

Mat 5,6 Błogosławieni którzy łakną i pragną sprawiedliwości, gdyż zostaną nasyceni...

Obj. 22:11 ...kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.

 

- Bądźcie oddani w służbie sprawiedliwości

Rzym 6,18 A uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości

2 Kor 3,9 Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości

- Bądźcie pełni owocu sprawiedliwości

Filipian 1,11 I oto modlę się... byście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga

 

- Bądźcie gotowi na poniesiene kosztu sprawiedliwości

Mat 5,10 Błogosławieni, którzy są prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Boże
1 Piotra 3,14
Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście.

- Oczekujcie błogosławionego owocu życia w sprawiedliwości

2 Kor 9:9-10 A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, dla i pomnoży zasiew wasz, i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej

 

- Oczekujcie nagrody w niebie

2 Tym 4,8 A teraz, oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi da w owym dniu Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego

2 Piotra 3,13 Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość

 

W Ewangelii Łukasza czytamy opis zdarzenia, w którym grzeszna kobieta lgnie do Chrystusa, gdyż wie iż chociaż nienawidzi On grzechu, może ją wyprowadzić z doliny beznadziei, uczynić wolną i usprawiedliwić.

Łuk. 7:36-50 I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. 37. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku. 38. I stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała, i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem.
Pan Jezus powiedział do zebranych: Odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje.
48. I rzekł do niej: Odpuszczone są grzechy twoje.

 

Nasza modlitwa...

- O ugruntowanie w duchowym zrozumieniu zwycięstwa dokonanego na krzyżu i duchowej ochrony, która jest jego owocem

- Duchowe rozpoznanie oskarżeń, będących atakiem przeciwnika na pancerz sprawiedliwości i zdolność do odpierania tych ataków

- Naszą odpowiedź na dar sprawiedliwości Chrystusowej, poprzez codzienne oblekanie się w nowego człowieka, szukanie sprawiedliwości, oddanie w służbie sprawiedliwości, przynoszenie owocu i gotowość na ponoszenie kosztu życia w Bożej sprawiedliwości

- Oczekiwanie na błogosławiony owoc życia w sprawiedliwości oraz na nagrodę, którą Pan przygotował dla nas w niebie

Oprac. Piotr Ożana

 

Koinonia - Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Przemysłowa 48a, Poznań  |  e-mail: przemyslowa48@gmail.com  |  © 2019