nabożeństwa

Nabożenstwa odbywają się
w kaplicy w Poznaniu przy
ul. Przemysłowej 48a

Niedziela, godz. 17:00

 

 

 

Więcej info na FB :

przemyslowa48

lub mail :

przemyslowa48@gmail.com

 

 

Słowo na dziś

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil. 4,6-7

 

Hebr. 11:1-10

1. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.

2. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo.

3. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk.

4. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy...

 

W słowach skierowanych do wierzących w Efezie apostoł Paweł wymienia kolejny, ważny elementem zbroi, który ma służyć w duchowej walce. Tą kolejną częścią zbroi jest tarcza wiary.

 

Efez. 6:16 A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego

 

Scutum (łac. tarcza) była tarczą piechoty rzymskiej. Jej wymiary wynosiły ok. 120 cm wysokości, 100 cm szerokości oraz 19 mm grubości.  W czasach republiki miała ona kształ owalny. W okresie cesarstwa przybrała kształt prostokątny.  
Jej wprowadzenie przypisuje się żyjącemu na przełomie V i IV w.p.n.e. dowódcy wojskowemu Markowi Furiuszowi Kamillusowi, który odnosił tak wielkie sukcesy militarne, że nazwano go drugim założycielem Rzymu.
Tarcza Scutum była jednym z najważniejszych elementów zbroi i podczas toczonych walk była najbardziej widoczna.
W czasie walki żołnierze trzymali ją w lewej dłoni. Podczas marszu zawieszali ją na plecach posługując się uwiązanym do niej rzemieniem.

Grecki historyk Polibusz z II wieku p.n.e. opisał ją w dokładny sposób i stąd wiemy, że Scutum była wykonana z dwóch warstew desek połączonych klejem kazeinowym. Jej zewnętrzna część była pokryta warstwą płótna i skóry cielęcej. Brzegi tarczy były wykonane z metalowej obręczy, która chroniła ją przed uderzeniami wroga.
W centralnym miejscu tarczy umieszczona była żelazna wypukłość zwana umbo, która wzmacniała tarczę.
Tarcza była na tyle duża, że zasłaniała prawie całe ciało żołnierza.

Gdy istniało niebezpieczeństwo pojawienia się ognistych strzał, skórę tarczy nasączano wodą i stawała się ona doskonałym zabezpieczeniem przed ogniem

"A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego"

Falarika były ognistymi strzałami używanymi do podpalania wszystkiego co posiadał wróg, jego machin wojennych, drewnianych tarcz itp.
Gdy na odsłoniętą część ciała żołnierza przypadkiem spadła ognista strzała, wypalała głęboką ranę, wywołując straszliwy ból.

Trzymając w ręku tarczę wiary, możemy zgasić wszystkie ogniste pociski złego.

Tarczą jest nasza wiara.
Czym jest wiara?

W jednym z krajów, w których panowała susza, zorganizowano spotkanie modlitewne, na którym miano modlić się o deszcz. Gdy wszyscy przybyli na miejsce, miało się okazać, że jedyną osobą, która przyniosła parasol , była młoda dziewczynka. Ze wszystkich zebranych, tylko jedna dziewczynka przygotowała się na opady deszczu będące odpowiedzią na modlitwy. Oto obraz będący odpowiedzią na pytanie: Czym jest wiara?

"A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym czego nie widzimy" Hebr. 11:1

Wiarę dostrzegamy w życiu Noego, który otoczony naśmiewającym się ludem buduje na suchej ziemi arkę, by w po upływie czasu znaleźć w niej schronienie.

Bóg ukazuje nam obraz wiary poprzez życie Abrahama, który jako ojciec wiary otrzymuje obietnicę, że z niego będzie się wywodził wielki naród.
Zgodnie z tą obietnicą i Bożymi poleceniami, Abraham opuszcza Ur Chaldejskie i udaje się w nieznane.
Gdy po narodzeniu się Izaaka Bóg karze go złożyć w ofierze, Abraham chwyta się słów obietnicy i przyjmuje w sercu, że Bóg wzbudzi go z martwych (Hebr. 11:19) oraz postępuje w duchu posłuszeństwa słowu Pana.

Wiara jest decyzją woli człowieka, który niezależnie od tego co widzą jego oczy napełnia swe serce i swój umysł zaufaniem, pewnością i oczekiwaniem na wypełnienie się Bożej woli.

Apostoł Piotr kierując słowa do wierzących roproszonych w diasporze wyraził radość z ich "wiary równie wartościowej" co wiara apostołów. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową co i nasza  2 Piotr. 1:1

Przez dzieło zbawienia objawione na krzyżu, każdy, kto powierzy swoje życie Bogu, może przyjąć w sercu dar wiary, będący darem Bożej łaski.

Jakie błogosławieństwa stają się naszym udziałem przez wiarę?

- Przez wiarę otrzymujemy nowe życie
Rzym. 5:1-2 Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 2. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej

- Przez wiarę możemy kroczyć właściwą drogą
Wiara chroni nas przed obraniem własnej drogi z powodu obawy i braku zaufania, drogi, która zawsze przemienia nasze życie w klęskę.
Idący drogą z Panem Jezusem Jair słyszy głosy ludzi, które sugerują, że nie ma już nadziei i nie ma sensu iść z Chrystusem do jego domu. Słyszy głosy które chcą go zawrócić z drogi wiary. Słyszy też słowa Pana Jezusa:
Nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona!  Łuk. 8:49-50
Krocząc w wierze za Chrystusem możemy kroczyć właściwą drogą prowadzącą nas do miejsc zbawienia i błogosławieństwa.

- Przez wiarę możemy wydawać trwały owoc

Mar. 4:30-32 I mówił: Do czego przyrównamy Królestwo Boże albo jakim podobieństwem je wyrazimy? 31. Jest jak ziarno gorczyczne, które, gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. 32. Ale gdy zostaje zasiane, wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn, i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebieskie.

Pan Jezus mówi o prawie przynależącym do Królestwa Bożego. Najmniejsze ziarno, które obumiera, jest pod opieką Pana i w Jego czasie wydaje obfity owoc.

- Przez wiarę doznajemy duchowej ochrony
Wiara chroni nas przed „wszelkimi ognistymi pociskami złego”
Spadająca ognista strzała zagrażała życiu, raniła ciało na długi czas, uniemożliwiała dalsze funkcjonowanie i wykonywanie służby. Czyniła ona żołnierza człowiekiem chorym i zależnym od innych.
Tarcza wiary chroni nas przed działaniem szatana, które zadaje głębokie rany naszemu duchowemu człowiekowi, pragnąc pozbawić go sił i możliwości do dalszego prowadzenia zwycięskiego życia.

Przyp 18,10 Imię Pana jest mocną wieżą, chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny
Poprzez wiarę, chronimy się w wieży, którą jest sam Pan. Poprzez trwanie w wierze pośród przeciwności, sprawiamy że nasza wiara staje się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane...

- Przez wiarę otrzymujemy prawdziwy pokój
Filip. 4:6-7 6. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, 7. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie

Owocem powierzenia w ufności i wierze Panu  naszych trosk, jest przyjęcie "pokoju Bożego, który przewyższa wszelki rozum".

- Przez wiarę wyzwoleni z lęku o przyszłość oczekujemy życia wiecznego
1 Piotra 1,5 Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym
...

Co powinienem czynić?

- Buduj swoje duchowe życie w oparciu o wiarę
Hebr. 11:1-2 A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy 2. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo.

Bądź córką i synem Abrahama. Buduj swoje życie w oparciu o wiarę. W swoim sercu przyjmij prawdę o fundamentalnym znaczeniu wiary w życiu chrześcijanina.
Bóg obdarzył nas narzędziem walki z przeciwnościami na każdą sytuację. Jest nim tarcza wiary
Łuk. 17:6  A Pan rzekł: Jeślibyście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne, i rzeklibyście do tego figowca: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was.

 

- Stawiaj kroki wiary
Łuk. 17:6 A Pan rzekł: Jeślibyście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne, i rzeklibyście do tego figowca: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was
Mogą to być małe kroki, lecz ważne by pojawiały się w każdym dniu Twojego życia.

- Napełniaj swoje serce wdzięcznością za wszystkie zwycięstwa, które dokonały się już w twoim życiu
Filip. 4:6 Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu
Brak wdzięczności u sporej części Izraelitów kroczących drogą z Egiptu do Ziemi Obiecanej zaowocował w ich sercach brakiem wiary na możliwość pokonania kolejnych przeciwności.
Wdzięczność przywołuje naszym sercom świadectwa Bożego działania i umacnia naszą wiarę.

- Pozwalaj Bogu, by poprzez doświadczenia czynił twoją wiarę coraz bardziej wartościową
1 Piotra 1,7 Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus
Gdy pozwalamy Panu, by kształtował nas przez doświadczenia, owocem tego jest błogosławieństwo i umocnienie wiary.
Chrystus, który prosił Ojca by nie ustała wiara Piotra (Łk.22:32), troszczy się i zabiega o wiarę każdego z nas.
Gdy nadchodzi czas próby, z ufnością przyjmujmy Boże, doskonałe dzieło uświęcenia.

- Bądź wytrwały w kroczeniu drogą wiary
2 Tym 4,7 Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem
Hebr 6:11-12 Pragniemy zaś. aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Abyście się nie stali ociężałymi,ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice
Hebr. 13:7 Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich

- Trwaj w bliskiej więzi z ciałem Chrystusowym
2 Tes. 1:3 Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich

Testudo04Formacja testudo oznacza w języku łacińskim "żółwią formację".  Była to formacja żołnierzy ustawionych w zwartym szyku i tworzących z poszczególnych tarcz rodzaj żółwiego pancerza, ochraniającego całą centurię lub mniejszą formację. Żołnierze z pierwszego rzędu trzymali tarcze z przodu. Żołnierze kroczący za nimi trzymali tarcze nad głowami. Ci, którzy maszerowali po brzegach trzymali tarcze z boku i ci którzy znajdowali się z tyłu, trzymali je z tyłu. Tworzył się w ten sposób szczelny pancerz.
Gdy jednostka zbliżała się do wrogiej twierdzy i zaczynały się sypać kamienie oraz spadać ogniste, nasączone smołą strzały, wtedy przyjmowano formację testudo. Pozwalało to żołnierzom przedrzeć się bezpiecznie przez pas obrony nieprzyjaciela, wkroczyć w jego środek i zadać mu pokonujący cios.
Całe legiony posuwały się zdobywając teren wroga za pomocą tarczy umożliwiającej przemienienie grupy żołnierzy w opancerzoną machinę wojenną.
Persowie, mieszkańcy Galicji, Tracji
  posiadali zupełnie inny model walki - opierała się ona na wyczynach poszczególnych bohaterów a nie na sile zwartego szyku. Dla nich, widok kroczącej Armii Rzymskiej stanowił widok siejący popłoch i przerażenie.

- Odpieraj wszelkie ataki przeciwnika przez wiarę
"A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary..."
"Przede wszystkim" w j.gr. "En pasin" -
we wszystkim
W każdej ważnej sprawie i także w obliczu każdej przeciwności.

„Wszelkie ogniste pociski złego” - Bóg umożliwa nam doświadczenie duchowej ochrony przed każdym spadającym pociskiem złego.
1 Jan. 5:5 A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie Ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?

....

William Carey który urodził się w Anglii i żył w latach 1761 to 1834, został nazwany ojcem ruchu misyjnego. Wychowany w rodzinie rzemieślnika rozpoczął pracę jako szewc. Nadszedł jednak dzień, w którym jego serce zostało wypełnione wielką troską o sprawę zbawienia tych, którzy nie słyszeli jeszcze Dobrej Nowiny. William wykonał ze skóry globus i wykonując pracę szewca modlił się o poszczególne kraje. Ostatecznie w roku 1793 Pan uczynił umożliwił mu zostanie jednym z pierwszych misjonarzy w Indiach.
william-careyChociaż William Carey był szewcem, jednak pomimo jego ludzkich ograniczeń Bóg wyposażył go w szczególny dar tłumaczenia Słowa Bożego na nowe języki. Przetłumaczył on Pismo Święte na 37 różnych indyjskich dialektów.

W roku 1812, po 19 latach ciężkiej pracy, w drukarni rozszalał straszliwy ogień, który strawił dużą część jego rękopisów. Jednak wiara Williama Careya była mocna i następnego dnia usiadł z pracownikami by rozmawiać o kolejnych krokach związanych z pracą, którą w wielu tłumaczeniach należało rozpocząć od nowa.
Nadchodzącej niedzieli wygłosił kazanie w oparciu o Psalm 46:11
"Przestańcie i poznajcie, żem Ja Bóg, Wywyższony między narodami, Wywyższony na ziemi!"

W tym czasie William Carey wypowiedział też słowa:
"Gdy opuszczałem Anglię, moja wiara w nawrócenie wielu ludzi w Indiach była bardzo silna, jednak w nadchodzącym czasie przeciwności było tak dużo, że umarłaby gdyby nie została zachowana przez Pana. Posiadam relację z żywym Bogiem i Jego Słowo jest prawdziwe. Chociaż siły ciemności objawiające się przez miejscowe kulty były o wiele mocniejsze niż myślałem, chociaż byłem opuszczony i prześladowany przez wszystkich, jednak moja wiara oparta na pewnym Słowie Pana wzrastała i umacniała mnie pośród wszystkich sprzeciwów i doświaczeń. Bóg jest prawdziwym zwycięzcą."

 

Nasza modlitwa...

- O pogłębiające się zrozumienie roli wiary w duchowej walce naszego życia

- Przyjmowanie zwycięstwa poprzez codzienne stawianie kroków wiary

- Pozwalanie Bogu, by poprzez doświadczenia czynił naszą wiarę "cenniejszą niż znikome złoto w ogniu wypróbowane" (1 Piotra 1:7)

- Szukanie duchowej ochrony w ciele Chrystusowym, w którym objawia się duch wiary

- Oczekiwanie "zgaszenia wszystkich ognistych pocisków złego" i Bożego zwycięstwa w każdym duchowym boju

"Spoglądając na niepewną przyszłość, nigdy nie obawiaj się ufać Bogu, który jest pewny i któremu można zaufać" - Corrie ten Boom

Oprac. Piotr Ożana

Koinonia - Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Przemysłowa 48a, Poznań  |  e-mail: przemyslowa48@gmail.com  |  © 2019