nabożeństwa

Nabożenstwa odbywają się
w kaplicy w Poznaniu przy
ul. Przemysłowej 48a

Niedziela, godz. 17:00

 

 

 

Więcej info na FB :

przemyslowa48

lub mail :

przemyslowa48@gmail.com

 

 

Słowo na dziś

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil. 4,6-7

 

Marcin Luter, wezwany do stawienia się w kwietniu 1521 roku na Sejmie w Wormacji powiedział: Sumienie moje jest związane Słowem Bożym. Tak oto stoję i niczego nie odwołuję. Stawać bowiem przeciwko sumieniu nie jest rzeczą słuszną ani bezpieczną. Tak oto stoję i inaczej nie mogę! Tak mi dopomóż Bóg! Amen!

 

Apostoł Paweł przekazując wierzącym w Efezie słowa o zbroi Bożej, napisał:

Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże Efez. 6:17

 

W starożytności miecz stanowił symbol siły.
W Starym Testamencie miecz jest także symbolem panowania i władzy.
W 1 księdze Samuela 13:19 czytamy o Filystyńczykach, którzy nie chcieli dopuścić do tego by w Izraelu pojawili się kowale, gdyż mogłoby to doprowadzić do sytuacji w której Izraelczycy sporządziliby sobie miecze lub oszczepy.
W obrazie konfliktu pomiędzy Goliatem i Dawidem, miecz Goliata jest źródłem jego siły. Dawid, zabijając Goliata, wyciąga jego miecz z pochwy, co jest znakiem pokonania wroga. (1 Sam 17,51)

W Imperium Rzymskim miecz stanowił symbol władzy i zwycięstwa.
Władza nad życiem i śmiercią nosiła u Rzymian miano ius gladii - prawo miecza.
Dla żołnierza rzymskiego miecz stanowił jeden z podstawowych elementów zbroi.

05 Christian Armour 1024Gladius w j.łac. miecz był krótkim rzymski mieczem, który był obosieczny i posiadał głowicę z drewna lub kości.
Zwykli żołnierze nosili miecz po prawej stronie, natomiast setnikom przysługiwało prawo noszenia go po lewej stronie.

Antyczni władcy byli pod wrażeniem możliwości miecza rzymskiego. Król Macedonii Filip V był przerażony, gdy ujrzał wielu swoich ludzi przebitych przez Rzymian mieczem Gladius.
Gladius był popularnym mieczem także podczas walk gladiatorów.

Miecz, to jedyna część zbroi, która ma charakter defensywny i ofensywny.

Słowo Boże jest mieczem!

W języku greckim występują dwa główne pojęcia odpowiadające naszemu pojęciu "słowa": Logos i Rhema

LOGOS - wyrażające idee i myśli słowo, zapisywane lub wypowiadane

RHEMA - wypowiadane słowa, stwierdzenia, np. cytowane fragmenty Słowa Bożego

Rhema oznacza głównie wypowiadane, cytowane i zwiastowane Słowo Boże.
Rhema pochodzi od Rheo - nurt rzeki
Apostoł Paweł mówi o Rhema Teu - Słowie Bożym

Mieczem Ducha jest żywe słowo, wypowiadane przez naszego Pana i przez Jego uczniów.
Kiedy Bóg stwarzał świat, uczynił to używając słowa. Bóg powiedział i stało się.
Bóg wypowiada słowa, które niosą życie, przemianę i błogosławieństwo.

Żywe słowo było przekazywane prorokom.
O Janie Chrzcicielu czytamy: Łuk. 3:2 „…doszło Słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni”

Słowo niosące życie wychodziło z ust Chrystusa.
Łuk. 5:5 A odpowiadając Szymon, rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy; ale na Słowo twoje zarzucę sieci

Bóg wkładał także słowa życia w usta apostołów
Dz.Ap. 10:44 A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy
Dz.Ap. 12:24
Lecz Słowo Boże rosło i rozszerzało się
Dz.Ap. 19:20 Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało Słowo Pańskie

...
Autor listu do Hebrajczyków we wspaniałych słowach opisuje moc Słowa Bożego:
Hebr. 4:12 Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca

W księdze Objawienia Św. Jana czytamy słowa opisujące wizję Nieba i Syna Bożego, którego imię brzmi: Słowo Boże
Obj. 19:11-14 I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. 12. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. 13. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże. 14. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior.

Łaska Pana Jezusa sprawiła, że my możemy używać miecza w walce duchowej i mieć udział w zwycięstwie, które zostało ogłoszone przez Chrystusa na krzyżu.

Pan umożliwia nam skuteczne sprzeciwienie się szatanowi.
Słowo Boże mówi: Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was... Jak 4:7
Każdy żołnierz, mógł użyć tej broni stając oko w oko z wrogiem.
Nie było możliwe by użyć jej stojąc tyłem do wroga.
Mieczem możemy walczyć wyłącznie stojąc przodem do naszego wroga

Tubylcy afrykańscy polując na lwa, otaczają go i rzucają oszczepami. Lecz gdy znajdą sie sam na sam ze lwem, wiedzą że nie mogą rzucić oszczepem, gdyż oznaczało by to pozbawienie się zbawczej broni.
Miecz ducha, jakim jest Słowo Boże, powinien być zawsze w naszej dłoni!

Gdy otwieramy Boże Słowo, powinniśmy mieć świadomość jego mocy, która przemienia życie tych, którzy przyjmują je dobrym sercem.
Izajasz 49,2 I uczynił moje usta otrym mieczem, w cieniu swojej ręki mnie ukrył...

...

Pan Jezus używa Słowa w walce z siłami ciemności. Gdy diabeł atakuje, Chrystus nie ucieka, lecz mu się przeciwstwia

Mat. 4:2-12 A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, wówczas łaknął. 3. I przystąpił do niego kusiciel, i rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. 4. A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 5. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. 6. I rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. 7. Jezus mu rzekł: Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego.

8. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. 9. I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. 10. Wtedy rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz. 11. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. 12. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei.

 

sand-1696387 960 720Miejscem pokuszenia była przypuszczalnie pustynia, która rozciągała się pomiędzy Jerozolimą a Morzem Martwym. Stary Testament nazywa jął Jeszimmon, co znaczy: Odosobnienie, spustoszenie. Nazwa ta odpowiada prawdziwej rzeczywistości tego miejsca.

Szerokość pustyni wynosi 53 km a szerokość 24 km. Jest to okolica pokryta żółtym piaskiem, pokruszonym wapieniem i porozrzucanymi wszędzie kamykami. Teren jest pofałdowany, grzbiety górskie biegną w różnych kierunkach i są powykrzywiane oraz poskręcane. Pagórki wyglądają jak zwały unoszącego się kurzu. Wapień kruszy się, skały są nagie, wyszczerbione. Grunt często zapada się pod ciężarem ludzkiej stopy lub kopyta konia.

Ziemia jest rozżarzona i powietrze faluje nad jej powierzchnią jak nad rozgrzanym piecem.

Pustynia ciągnie się aż do Morza Martwego, przy którym nagle opada na głębokość na 400 metrów. Jest to urwisko wapienne, krzemienne, marglowe, pełne głębokich szczelin.

Teren ten istotnie tworzy prawdziwe miejsce odosobnienia.

Szatan próbuje wykorzystać
- Potrzebę ciała Pana Jezusa związaną z postem i głodem
Zamień kamień w chleb

- Potrzebę dotarcia do wielu ludzi z poselstwem Ewangelii i wpływu na ich życie
Wejdź na szczyt świątyni, skocz i pokaż, że posiadasz moc.
Oddaj mi pokłon, a dam ci władzę nad światem.

Odpowiedź Chrystusa jest krótka i zwięzła: Nie przyjmuję twojej propozycji.
Poddaję się woli Ojca. Słucham tylko Jego Słowa.

Pan Jezus nie prowadzi dyskusji. Chrystus odpowiada Słowem Bożym.

Jego serce jest przygotowane na duchową walkę.
Nie wchodzi na ścieżkę rozważań.
Pan Jezus rozpoznaje duchową pułapkę. Chrystus nie wchodzi na ścieżkę rozważań, lecz podejmuje szybą decyzję.
Niezwykłe jest to, że w odpowiedzi na stanowczość Chrystusa i nie przyjmowanie propozycji przeciwnika, szatan musi się poddać.

Jak. 4:7 Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.

Hebr. 4:12 Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny

Przebywając na pustyni, poszcząc i staczając zwycięską walkę z szatanem przy pomocy miecza jakim jest Słowo Boże, Chrystus przekazuje nam świadectwo, które pozwala właściwie zrozumieć słowa apostoła Pawła.
Mieczem Ducha nie są "magiczne słowa" wypowiadane przez chrześcijan.
Mieczem Ducha jest Słowo Boże wypowiadane przez tych, którzy jak Chrystus, poddali całkowicie swoją wolę woli Ojca, dla których Bóg nie jest "dodatkiem" do ich własnych planów.
W życiu osoby w pełni poddanej Bogu, Słowo Boże staje się skutecznym mieczem Ducha!

JAK MOŻEMY NA CODZIEŃ PODDAWAĆ NASZEGO DUCHOWEGO, WEWNĘTRZNEGO CZŁOWIEKA NA ODDZIAŁYWANIE SŁOWA BOŻEGO?

W najbardziej obszernym Psalmie 119 poświęconym Słowu Bożemu, odnajdujemy piękne wskazówki będące odpowiedzią na powyższe pytanie.

Psalm 119

Błogosławieństwo posłuszeństwa Słowu Bożemu (w.1-8)
2. Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień jego, Szukają go z całego serca

Oczyszczenie przez Słowo Boże (w.9-16)
9. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich.

Upodobanie w Słowie Bożym (w.17-24)
16. Mam upodobanie w przykazaniach twoich, Nie zapominam słowa twego
18. Otwórz oczy moje, Abym oglądał cudowność zakonu twego

Modlitwa o zrozumienie (w.25-32)
26-27 Opowiedziałem ci losy moje, a Ty wysłuchałeś mnie; Naucz mnie ustaw twoich! 27. Spraw, bym zrozumiał drogi wskazane przez postanowienia twoje, A będę rozmyślał o cudach twoich!

Wierność Słowu Bożemu (w.33-40)
33. Naucz mnie, Panie, drogi ustaw swoich, A będę jej strzegł do końca

Wybawienie przez zaufanie Słowu Bożemu (w.41-48)
41. Niech spłynie na mnie łaska twoja, Panie, zbawienie twoje według obietnicy twojej
42. Abym mógł odpowiedzieć temu, który mi urąga, Bo zaufałem słowu twemu

Nadzieja płynąca ze Słowa Bożego (w.49-56)
50. To jest pociechą moją w niedoli mojej, Że obietnica twoja mnie ożywia.
52. Pamiętam, Panie, o odwiecznych prawach twoich I doznaję pocieszenia.

Posłuszeństwo Słowu Bożemu (w.57-64)
57. Rzekłem: Udziałem moim, Panie, Przestrzegać słów twoich.
60. Śpieszę, a nie opóźniam się Wypełniać przykazania twoje.

Zaufanie Słowu Bożemu (w.65-72)
68. Dobry jesteś i dobrze czynisz, Naucz mnie ustaw twoich!
72. Lepszy jest dla mnie zakon ust twoich, Niż tysiące sztuk złota i srebra

Pokładanie nadziei w Słowie Bożym (w.73-80)
74. Ci, którzy się ciebie boją, patrzą na mnie i radują się, Że pokładam nadzieję w słowie twoim.

Słowo Boże jest prawdziwe (w.81-88)
86. Wszystkie przykazania twoje są prawdą; Niesłusznie prześladują mnie! Pomóż mi!

Słowo Boże jest pewne i trwa na wieki (w.89-96)
89. Panie, słowo twoje trwa na wieki, Niewzruszone jak niebiosa

Miłuję Słowo Boże (w.97-104)
97. O, jakże miłuję zakon twój. Przez cały dzień rozmyślam o nim!
103. O, jak słodkie jest słowo twoje dla podniebienia mego, Słodsze niż miód dla ust moich.

Słowo Boże jest pochodnią i światłością (w.105-112)
105. Słowo twoje jest pochodnią nogom moim I światłością ścieżkom moim.

Słowo Boże wzbudza bojaźń w sercu (w.113-120)
120. Ciało moje drży ze strachu przed tobą, Bo lękam się twoich sądów.

Obrona i Boże usprawiedliwienie przez Słowo Jego sprawiedliwości (w.121-128)
122. Wstaw się za sługą swoim dla dobra jego, Niech nie gnębią mnie zuchwali!
123. Oczy moje tęsknią za zbawieniem twoim I za słowem sprawiedliwości twojej

Słowo Boże jest wspaniałe (w.129-136)
129. Cudowne są świadectwa twoje, Dlatego ich strzeże dusza moja.
131. Otwieram usta i wzdycham, Bo pragnę przykazań twoich.

Słowo Boże jest sprawiedliwe (w.137-144)
137. Sprawiedliwy jesteś, Panie, I prawe są sądy twoje.
138. Nadałeś przykazania swoje Sprawiedliwe i wielce prawdziwe.

Słowo Boże jest prawdziwe (w.145-152)
151. Bliski jesteś, Panie, A wszystkie twe przykazania są prawdą.

Miłość do Słowa Bożego (w.153-160)
159. Zważ, że kocham ustawy twoje, Panie, Ożywiaj mnie według łaski swojej!

Radość w Słowie Bożym (w.161-168)
162. Weselę się z obietnicy twojej Jak ten, który zdobył wielki łup

Wybawienie przez Słowo Boże (w.169-176)
170. Błaganie moje niech dojdzie przed oblicze twoje, Wybaw mnie według obietnicy swojej!

John Bunyan napisał: Czytaj Słowo i módl się, gdyż niewiele słowa ma większą wartość od wielu słów otrzymanych od człowieka.

Apostoł Paweł napisał do wierzących w Koryncie:
2 Kor. 6:4 Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach,
5. W chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach,
6. W czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej,
7. W słowie prawdy, w mocy Bożej; przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie

Nasza modlitwa...

- O poglębiające się zrozumienie roli Słowa Bożego w duchowej walce

- Upodobanie i rozmiłowanie w Słowie Bożym

- Posłuszeństwo i wierność Słowu Bożemu

- Zaufanie i pokładanie nadziei w Słowie Bożym

- Radość w Słowie Bożym

- Oczekiwanie zwycięstwa Pana w konfrontacji z mocami ciemności w autorytecie Słowa Bożego

- Gorliwość i oddanie w zwiastowaniu Słowa Bożego tym, którzy nie doświadczyli jeszcze jego mocy

Oprac. Piotr Ożana

 

 

Koinonia - Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Przemysłowa 48a, Poznań  |  e-mail: przemyslowa48@gmail.com  |  © 2019